7.3 Intensifierat stöd

De praktiska arrangemangen för intensifierat stöd

Eleven, som omfattas av intensifierat stöd, studerar vanligen i gruppen för allmän undervisning.

Inom det intensifierade stödet används samma stödformer som inom allmänt stöd.

Det intensifierade stödet ges genom att öka stödets intensitet, minska gruppstorleken, byta undervisningsmetoder, erbjuda stöd av skolgångsbiträde, intensifiera uppföljningen av framstegen, öka mängden specialundervisning på deltid och intensifiera samarbetet med föräldrar samt förstärka elevvårdens andel för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.

Ifall eleven, som fått beslut om intensifierat stöd, undervisats i smågrupp under ett helt läsår och behovet av plats i smågruppen fortsätter följande läsår, ska stödnivån utvärderas på nytt.

Pedagogisk bedömning

Klassläraren gör den pedagogiska bedömningen i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare.

Klassläraren samarbetar med specialläraren.

Förfaringssätt vid början, genomförande och avslut av intensifierat stöd

Det skolvisa elevvårdsteamet diskuterar inledandet av det intensifierade stödet och dess avslutning utgående från en pedagogisk bedömning. Beslutet görs av rektor.

Plan för lärande

Klassläraren utarbetar en plan för lärandet inom två månader från beslutet att eleven överförs till intensifierat stöd.

Klassläraren ansvarar för utarbetandet av planen för lärandet, planen utarbetas i samarbete med specialläraren, eleven och vårdnadshavarna.

I utarbetandet av planen för lärandet kan också andra experter delta.

Inom intensifierat stöd följs planen för lärandet upp regelbundet; de valda stödformernas lämplighet utvärderas och planen preciseras vid behov.

Planen för lärandet kontrolleras och uppdateras varje läsår (innan slutet av november).

Rektor ansvarar för att det intensifierade stödet förverkligas.

Senast ändrad: 28.07.2016