7.4 Särskilt stöd

Hur särskilda stödet ordnas i praktiken

Särskilt stöd kan ges både inom allmän undervisning eller helt eller delvis i smågrupp.

Arbetsrutiner vid en pedagogisk utredning

Klassläraren gör upp en pedagogisk utredning i samarbete med vårdnadshavare och eleven. Specialläraren konsulteras vid uppgörandet. Den pedagogiska utredningen behandlas i den yrkesövergripande elevvårdsgruppen och förs sedan till bildningschefen för beslut om särskilt stöd. En individuell plan ska göras upp inom 2 månader från bildningschefens beslutsdatum.

Noggrannare anvisningar för arbetsgången vid en pedagogisk utredning finns i "Handbok för stöd, lärande och skolgång" (Ingå 2013).

Hur beslut fattas

Bildningschefen gör tjänstemannabeslut om överflyttning till särskilt stöd, dess fortsättning och dess avslut.

Beslut om att stödet avslutas

Det särskilda stödet avslutas genom att klassläraren gör en pedagogisk utredning i samarbete med vårdnadshavare och eleven. Specialläraren konsulteras vid uppgörandet av utredningen. Den pedagogiska utredningen behandlas i den yrkesövergripande elevvårdsgruppen och förs sedan till bildningschefen för beslut om intensifierat stöd. En plan för lärande ska göras upp inom 2 månader från bildningschefens beslutsdatum.

Hur individuell plan utarbetas, utvärderas och granskas

Klassläraren ansvarar för att den individuella planen görs upp. Den utvärderas och uppdateras minst en gång per år senast inom november månad. Klassläraren ser till att vårdnadshavaren skriver under beslutet.

Arrangemang vid förlängd läroplikt

Beslut om förlängd läroplikt fattas av bildningschefen efter vårdnadshavarens ansökan.

Senast ändrad: 28.07.2016