9. Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur

Ingå kommun är tvåspråkig: den grundläggande utbildningen anordnas på svenska och på finska. Skolan främjar och stöder elevernas språkutveckling och erbjuder många möjligheter att använda språket både i vardagen och i olika sammanhang i anknytning till läroämnen och lärande.

Skolorna främjar ett positivt förhållningssätt till båda nationalspråken. Elevernas möte över språkgränserna främjas genom olika temadagar och andra arrangemang.

I undervisningen av flerspråkiga elever är ett särskilt mål att stödja deras flerspråkighet samt utveckling av identitet och självförtroende, för att eleverna ska få färdigheter för en balanserad och aktiv delaktighet i samhället. I undervisningen beaktas elevernas bakgrund och ursprung så som modersmål och kultur samt den tid eleven varit i Finland. Flerspråkiga elever uppmuntras att använda sina språk mångsidigt.

I undervisningen utnyttjas elevers och deras vårdnadshavares och samfunds kompetens om det egna språk- och kulturområdets natur, seder, historia, språk och kultur. Den kulturella multilitteraciteten kan förstärkas med hjälp av mediafostran. Eleverna handleds att känna, förstå och respektera varje medborgares grundlagsenliga rätt till eget språk och egen kultur.

Eleven studerar enligt lärokursen för svenska (finska) som andraspråk om hens grundfärdigheter i svenska (finska) inte är tillräckliga för att läsa ämnet modersmål och litteratur, svenska (finska).

Eleven som har ett annat modersmål än skolans verksamhetsspråk, kan erbjudas möjlighet till modersmålsundervisning i fall det på skolan i början av läsåret eller kursen finns åtminstone fem elever som talar samma språk.Senast ändrad: 28.07.2016