Uppföljning och utvärdering

Kommunen ska utvärdera morgon- och eftermiddagsverksamheten som kommunen erbjuder och delta i extern utvärdering av verksamheten. Utvärderingsresultat ska publiceras. (Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom grundläggande utbilningen 2011)

juoksuFörverkligandet och kundnöjdheten undersöks med hjälp av enkäter och resultaten beaktas i utvärderingen, utvecklandet och förverkligandet av verksamheten. Enkätmålgrupperna bestäms enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar. De riksomfattande och kommunspecifika resultaten fås av Utbildningsstyrelsen och ges årligen nämnden för kännedom. Med enkäten utreds om aktörerna som deltar i eftermiddagsverksamheten är nöjda med den och om verksamhetsmålen förverkligats ur klienternas synvinkel.

Kommunen och serviceproducenterna ska vid behov ändra sin verksamhet enligt den givna responsen.

Aktuellt

Uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

 År 2016 riktar sig uppföljningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten till:

  • Barn , som har deltagit I morgon- och eftermiddagsverksamheten  under det gångna läsåret 2015- 2016
  • Vårdnadshavare vars barn har deltagit i morgon- och eftermiddagsverksamheten  under det gångna läsåret 2015- 2016
  • Vårdnadshavare vars barn kommer att delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten  kommande läsåret 2016- 2017
  • Personalen, som jobbar med barnen som har deltagit eller deltagar I morgon- och eftermiddagsverksamheten under tiden 2015-2017

Ingå kommun utvecklar morgon- och eftermiddagsverksamheten i samarbete med verksamhetspunkterna, skolorna, barnen och vårdnadshavarna samt bildnings- och socialväsendet och lyssnar till deras åsikter.Kvalitativt planerad och förverkligad morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuder det bästa möjliga stöd för att koordinera barnens skolgång, föräldrarnas arbetsliv och familjernas fritid.

Syftet med årliga uppföljningen är  att trygga att morgon- och eftremiddagsverksamhetens målsättning förverkligas, att den blir mer målinriktad och att främja utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt att reflektera vad man lyckades i och vad som inte fungerade samt verksamheten skulle kunna utvecklas till ännu bättre.Senast ändrad: 24.04.2017