Färdtjänst

Personer med särskilda svårigheter att röra sig har rätt att få färdtjänst. Orsaker till färdtjänsten kan vara handikapp eller sjukdom som gör det omöjligt att använda kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter. Dessa personer har också rätt till ledsagarservice för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation.


Senast ändrad: 14.04.2015