Socialservice
Väntetiden i medeltal
Antal personer som väntat över 3 månader på service
Målsatt tid
Närståendevårdsstöd
Beviljas från början av följande månad efter att ansökan inlämnats förutsatt att vårdförhållande inletts.
0
 Under 90 dygn
Hemvård
Servicen inleds när beslutet har gjorts
0
Under 90 dygn
Långvarig omsorgsvård dygnet runt
0 - 21 dygn
0
Under 90 dygn

Senast ändrad: 09.06.2016