Program för integrationsfrämjande

Finland har i och med globaliseringen i allt högre grad blivit en del av en värld, där människorna rör sig allt mer av allt mer mångfasetterade orsaker.

Kommunen är enligt lagen om integrationsfrämjande allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen på loka nivå. Det centrala lokala arbetsredskapet i det integrationsfrämjande arbetet är programmet för integrationsfrämjande, i vilket man för alla de invandrare som av olika vistelseorsaker bor i kommunen tillförsäkrar en likvärdig ställning med övriga kommuninvånare samt de tjänster och åtgärder, som kommunen erbjuder som stöd för integreringen av invandrare. 

Integrationsprogrammet har också som mål att främja Ingå-invandrarnas möjligheter att aktivt delta i verksamheten i samhället samt att öka en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

Program för integrationsfrämjande


Senast ändrad: 12.12.2016