Socialservice

Det sociala arbetet utförs av professionella anställda inom socialvården och består av

  • handledning

  • rådgivning

  • probleminventering och

  • anordnande av olika stödformer

Inom det sociala arbetet stärker vi kraftresurserna hos personer som är i behov av stöd. Socialarbetarnas klienter är antingen enskilda individer eller familjer, men kan också rikta sig till samhället och gälla till exempel en kommun- eller stadsdel.

Målet är att förebygga marginalisering och lösa sociala problem. På det här sättet upprätthåller vi och lägger en grund för individens och samhällets välmående och sociala säkerhet.

Socialservice ordnas för barn, unga och deras familjer, invandrare, arbetslösa, bostadslösa, personer som lider av problem med rusmedel eller har mentala hälsoproblem, veteraner samt seniorer och funktionsnedsatta personer.


Socialservice för vuxen- och barnfamiljer

Socialservice för vuxen- och barnfamiljer handlar om att kartlägga livssituation, problem och starka sidor. Tillsammans med klienterna söker man alternativ för att förbättra deras livssituation och motivera dem till en förändring.

Det sociala arbetet bland vuxna kan omfatta t.ex. bedömning av behovet av ekonomiskt stöd, klienternas aktivering till utbildning, arbete eller utvärdering av arbetsförmågan samt uppföljning av bruket av rusmedel och vid behov hänvisning till vård.

I socialservice för barnfamiljer tar man utöver de vuxna i familjen hänsyn till barnen. Barnets intresse är alltid det primära. Då man utför socialt arbete tillsammans med barnfamiljer utreder man familjens resurser och stödbehov. Socialarbetaren hjälper till att hitta lämpliga stödformer. Familjen får hjälp med att hitta lösningar på olika typer av svårigheter.Senast ändrad: 19.10.2017