Service för utvecklingsstörda

Kommunen köper tjänster avsedda för utvecklingsstörda främst av samkommunen Eteva kuntayhtymä och Kårkulla samkommun.

Tjänster för utvecklingsstörda är bl.a. boendetjänster, tillfällig vård, familjevård, arbets- och dagverksamhet, institutionsvård, sakkunnigtjänster och annan öppen vård.


Senast ändrad: 14.04.2015