Stödtjänster för handikappade och funktionshindrade

Ansökan om stöd eller service inom handikappservicen görs skriftligt. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser, när man ansöker om service eller ekonomiska stödåtgärder för första gången.

Uppgörande av serviceplanen inleds utgående från klientens, dennes ombuds, en närståendes eller en myndighets kontakt. Servicen planeras individuellt utgående från klientens behov. Klientens funktionsförmåga, verksamhetsmiljö och behovet av service kartläggs med tanke på nuläget och framtiden. Oftast ingår i kartläggningen ett besök hemma hos klienten.

I utvärderande och planerande av servicebehovet deltar utöver klienten, de anhöriga och den anställda, även enligt behov representanter för rehabilitering, medicin och vårdarbete. Myndigheten fattar utgående från kartläggningen ett beslut om eventuellt beviljande av service.

Ansökan om handikappservice ska göras på förhand.

Socialkansliet ger även tilläggsinformation om servicen och ansökningsförfarandet. Man kan reservera tid till socialarbetaren eller komma överens om ett hembesök.


Senast ändrad: 15.06.2017