Ansökan om jordbrukarstöd på gång - sista ansökningsdag 15.6.2017

Jordbrukarna kan skicka in vårens samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu från och med 2.5.2017. Viputjänsten innehåller ett flertal nya kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Den samlade stödansökan avslutas 15.6.2017. 

En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de stöd som beviljas gården. Jordbrukarna kan se de uppskattade stödbeloppen efter att de har valt vilka stöd de har för avsikt att söka. I uppskattningen av stöden ingår det kalkylerade totala beloppet av vart och ett stöd och eventuella anmärkningar som rör uträkningen av stöden. 

En ny uppgift på fliken Stödrättigheter i Vipurådgivaren är gårdens användning av stödrättigheter året innan. På fliken ser jordbrukaren också om det finns för mycket eller för litet stödrättigheter i jämförelse med den stödberättigande areal som anmälts i år.  
De övriga nya kontrollerna i Vipurådgivaren hör samman med till exempel mångfaldsåkrar, saneringsgrödor och bidrag för jordbruksgrödor.  En lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar finns att få på webbplatsen mavi.fi från och med 2.5.

Skiftena i skick innan ansökan lämnas in

Den samlade stödansökan inleddes i början av april med basskiftesändringar och anmälan av uppgifter om jordbruksskiften. Det lönar sig för jordbrukaren att göra basskiftesändringarna innan stödansökan skickas in så att kommunerna hinner behandla dem för ansökan om stöden. Också Vipurådgivarens kontroller fungerar korrekt om de slutliga basskiftena går att använda när stöden söks.

Landsbygdsverket rekommenderar att jordbrukarna gör upp sin samlade stödansökan i Viputjänsten. Om jordbrukarna så önskar kan de i alla fall ansöka om stöd också på pappersblanketter. Blanketterna finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster från och med 2.5.
Miljöersättningens utbildningskrav

Alla som ingått en miljöförbindelse skall avlägga en obligatorisk nättentamen i Vipu-tjänsten eller delta i en utbildningsdag senast den 30.4.2017. Nättentamen gör du  i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). Via framsidan under Aktuella ärenden hittar du länken till tentamen. Uppgifter om utförd nättentamen finns i Vipu-tjänsten under Gård -> Förbindelser och avtal. Uppgifterna uppdateras efter 2-3 månader.

Som alternativ till nättentamen kan du uppfylla utbildningskravet med en dagslång kurs. I Västra Nyland har ordnats två skolningstillfällen: en svenskspråkig i Raseborg den 13.12.2016 och finskspråkig i Vichtis den 10.1.2017.
Eftersträvad utbetalningstidtabell våren 2017

Se närmare: Utbetalningstidtabell                 

Lagen om växtskyddsmedel förnyades 1.1. 2012

Alla yrkesanvändare av växtskyddsmedel är skyldiga att innan 26.11.2015 avlägga examen med avseende på växtskyddsmedel. Skyldigheten att avlägga examen gäller bl.a. odlare, trädgårdsmästare, grönområdesarbetare och växtskyddsmedelsförsäljare. Odlare som har miljöstödförbindelse bör avlägga en ny examen, när den utbildning och den specialexamen som förutsätts för miljöstöd förfaller. Tukes

Länkar till utbildningar

nylandsbygd.fi

Nylands Svenska Lantbruksskällskap

Proagria
Senast ändrad: 30.05.2017