Miljövård i lantbruket

Nitratförordning

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (den så kallade nitratförordningen), som är i enlighet med EU:s nitratdirektiv, trädde ikraft 1.4.2015. Målet med nitratförordningen är att förbättra vattenskyddet.

Nitratförordningens tolkninsguide (på finska).

Anmälningsblankett för lagring av stallgödsel i stackar.Senast ändrad: 14.12.2016