Pensions- och generationsväxlingsärenden

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA sköter bland annat följande ärenden som gäller lantbrukare: sjukdagpenning, olycksfallsersättningar, avträdelsestöd och lantbruksavbytare.

Kerstin Westerholm jobbar som lokalt LPA- ombudet i Västra Nyland. 
Hon nås på +358 29 435 2672.

Årligen ordnas informationsdagar gällande generationsväxling i Nyland.                          

Information om evenemangen publiceras i Nylandsbygds webbplats.

Nylands Svenska Lantbrukssällskap NSL och Pro Agria ger råd gällande generationsväxling.

Ely-centralen förvaltar startstödet, stödet till unga jordbrukare och investeringsstödet.


Senast ändrad: 18.04.2015