Upphävande av stödrättigheter

Innan jordbrukarna får bli delaktiga i systemet med grundstöd måste de uppfylla definitionen av en aktiv jordbrukare. Aktiva jordbrukare är i regel de som lämnar in stödansökan år 2015 och som inte driver fastighetsföretag, permanenta sportanläggningar, rekreationsanläggningar, flygplatser, vattenverk  eller tillhandahåller järnvägstjänster.

Stödrättigheterna upphävs i de fall där jordbrukaren har alltför mycket stödrättigheter i förhållande till den stödberättigande arealen år 2015 i vardera nya stödregionen. Granskningstidpunkten är 15.6.2015.

Vid granskningen jämförs det antal stödberättigande hektar som jordbrukaren uppgett i sin stödansökan 2015 med antalet stödrättigheter enligt de nya stödregionerna. Om ingen ansökan lämnas in upphävs stödrättigheterna. I mängden stödrättigheter beaktas de överföringar av stödrättigheter som börjar senast 15.6.2015, nya stödrättigheter som beviljas ur reserven 2015 samt i mån av möjlighet ändringar av stödrättigheter till följd av övervakning.  Upphävandet av stödrättigheter utförs i slutet av år 2015 eller i början av år 2016.

När stödrättigheter upphävs börjar man med de stödrättigheter vars enhetsvärde är lägst. Om det bland stödrättigheterna med lägst enhetsvärde finns både ägda och hyrda stödrättigheter, upphävs dessa stödrättigheter i samma proportion för alla ägarkategorier.

Senast ändrad: 31.05.2017