Fortsätt till innehållet

Projektet Vattenskydd 4K genomför pilotprojekt i Ingå

Övergödning är ett av Östersjöns största problem. Inom vårt pilotprojekt arbetar vi för att minska näringsbelastningen som jord- och skogsbruket orsakar i Östersjön vid Ingå och Sjundeå åars avrinningsområden. WWF uppmuntrar alla vattenskyddsintresserade markägare i det här området att delta.

Syftet med projektet Vattenskydd 4K (minskning av belastningen med konkreta medel), som finansieras av Miljöministeriet och WWF, är att uppnå en bra ekologisk status på vattnet i inlandsvattnen. Projektet startar vid Ingå och Sjundeå åars avrinningsområden i Västra Nyland.

För att målet ska uppnås utför WWF praktiskt vattenskyddsarbete i samarbete med markägarna. Man bygger till exempel våtmarker, återställer träsk och återbördar byggda flodfåror till sitt naturliga tillstånd. Syftet med den breda uppsättningen åtgärder är att få vattnet att stanna längre i avrinningsområdena. Detta bidrar till att minska nedbrytningen av marken och att övergödande näringsämnen och jordmaterial sköljs ut i inlandsvattnen och vidare ut i Östersjön. Med åtgärderna kan man också minska översvämningars inverkan på området, förbättra anpassningen till klimatförändringen och diversifiera vattenfaunans livsmiljöer. WWF ger också situationsspecifik rådgivning.

WWF arbetar i nära samarbete med markägare, jordbruksrådgivningen, de lokala vattenskydds- och miljöföreningarna, kommunerna och andra lokala aktörer. Inom projektet samarbetar man dessutom med Fazer och aktörer som hör till distributionskedjan för Fazers spannmål.

Vattenskydd 4K är regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvård. Ministeriet genomför för sin del åtgärdsprogram inom Finlands vatten- och havsvård samt regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts. Projektet pågår till slutet av 2020.

Mer information: 

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, skyddsexpert, tfn 040 500 6968,

jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi

Elina Erkkilä, inlandsvattenansvarig, tfn 050 522 4540, elina.erkkila@wwf.fi