Fortsätt till innehållet

Styrelsen hade stora frågor på bordet igen – bland annat Ingåstrand och hobbysedlar

Kommunstyrelsen i Ingå möttes i går och hade flera betydande ärenden på agendan. 

Kommunen inleder nu försäljningen av området Ingåstrand till
Inkoon keskustakehitys Oy. Styrelsen föreslår för kommunfullmäktige att  försäljningen genomförs i tre faser.
Styrelsen föreslår vidare att fullmäktige godkänner förslagen till föravtal och
köpebrev samt att kommundirektören befullmäktigas att verkställa försäljningen
i enlighet med avtalen. Målsättningen är att byggandet av infrastrukturen, en
investering på 3,8 miljoner euro, kan påbörjas i vår. Intäkterna för
fastighetsförsäljningen är drygt 2 miljoner euro och de uppskattade intäkterna
för anslutningar med mer är cirka 400 000 euro då hela området är färdigbyggt. Projektet
följer tidtabellen.

Delårsrapporten för perioden januari till juni 2019 har
färdigställts. Resultatet för tidsperioden januari till juni är cirka –937 000
€. Resultatprognosen för verksamhetsår 2019 visar med de uppgifter vi nu har
att tillgå ett resultat på –1 036 000 €. De största orsakerna till detta är att
prognoserna för intäkterna av kommunalskatt har sjunkit och att
specialsjukvården och socialservicen blivit dyrare än uppskattat. Enligt HNS
prognos för specialsjukvården blir den totala tilläggskostnaden för Ingås del cirka
500 000 €. Socialservicen överskred budgeten med ca 100 000 € för det första
halvåret. Styrelsen antecknade rapporten för kännedom och beslutade att tekniska
nämnden ska se över investeringsläget och ge förslag på behövliga ändringar i
investeringsbudgeten. Grundtrygghetsnämnden bör göra en djupare analys över
orsakerna till de höjda kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Försäljningen av den cirka 3 hektar stora
Bergvalla-fastigheten verkställs. Kommunstyrelsen befullmäktigar
kommundirektören att verkställa försäljningen enligt ett föravtal och köpebrev
som gör det möjligt för köparen Ossi-Matti Nieminens att ansöka om undantagslov
för byggandet av ett antal högklassiga uthyrningsstugor. Tanken är att detta
ska främja turismnäringen i Ingå i enlighet med kommunens strategi.

En glädjande nyhet för unga är att kommunstyrelsen föreslår
för kommunfullmäktige att det för barn och unga i åldern 6-17 i Ingå kan
beviljas en hobbysedel vars värde är 70 euro per barn och verksamhetsperiod.
Införandet av hobbysedlar för barn och unga ska bland annat göra det lättare
för barn i familjer med lägre inkomster att ta vara på det fritidsmöjligheter
som erbjuds i kommunen.

Tvärtemot beredningens förslag att inte gå vidare med
renoveringen av Wilhelmsdal, beslutade kommunstyrelsen efter omröstning föreslå
för kommunfullmäktige att man från investeringsanslaget på 350 000 euro som
reserverats för projektet Kommungården överför 200 000 euro till projektet
Wilhelmsdal. Rösterna föll 8-0. En ledamot lät bli att rösta. Ett förslag på
hur huset ska användas ska presenteras för kom-munstyrelsen inom loppet av
november 2019.

Styrelsen röstade också i ärendet gällande videofilmning av
fullmäktiges möten. Med rösterna sex mot tre valde man att ärendet inte leder
till några åtgärder. Det ursprungliga förslaget var att man börjar filma mötena
i början av nästa år.