Fortsätt till innehållet

Baren på piren gav mersmak – nu planeras plats för fler företag

Styrelsen hade igen en rad betydande frågor på agendan. Järnefeltin
koulu I Lojo ska byggas om och bli en enhetsskola. Behovet av att bygga en ny
skola beror på skolans långvariga problem med inomhusluften som man försökt
åtgärda vid flera olika tillfällen. Enligt skolavtalet mellan Ingå och Lojo
ansvarar Ingå för de enligt elevantalet beräknade kostnaderna, eftersom
kommunens finskspråkiga elever i årskurser 7-9 går i Järnefeltin koulu.

Enligt de preliminära uppgifterna skulle kostnaderna för
hela byggprojektet inklusive lösöre uppgå till ca 16 500 000 euro. Enligt det
gällande avtalet skulle Ingå betala 10 procent av sin andel i början av
projektet, 80 procent under byggandet och slutliga 10 procent efter att projektet
färdigställts.

Kommunstyrelsen antecknade bildnings- och välfärdsnämndens
redogörelse för kännedom. Byggkostnaderna för Järnefeltin koulu har beaktats i
budgeten enligt följande: för år 2020, 190 000 euro,  för år 2021 1 490 000 euro och för år 2022 190
000 euro. Den uppskattade kostnaden för hela projektet är 1 870 000 euro.
Kommunstyrelsen återkommer till ärendet i samband med behandlingen av
skolfastighetsavtalet 4.11.2019.

Styrelsen förde en remissdebatt om budgeten 2020. Ärendet behandlas igen den 4.11. Budgeten visar ett
överskott på 170 664 euro. Kommunens investeringsbehov är stort, totalt 21,2 miljoner euro, vilket kommer att
påverka kommunens avskrivningar och lånebörda. Enligt nuvarande
investeringsplan kommer kommunens lånebörda att uppgå till drygt 5 000 euro per
invånare vid planeperiodens slut. De största satsningarna i övrigt är på grundtryggheten, där det i nuläget blir fråga om åtta nya befattningar. Tanken är också att ta i bruk det oanvända servicehuset invid brandstationen för att få tilläggskapacitet i äldrevården.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att hyra ett ca 100
kvadratmeter stort på område av jordpiren till en företagare för restaurangverksamhet.
Den respons som kommit till kommunen om verksamheten har varit övervägande positiv.
Företagarna själva är också nöjda och de har nu muntligen framfört ett önskemål
om att få utvidga sitt verksamhetsområde. I augusti 2019 var även en annan
företagare i kontakt med kommunen och förhörde sig om möjligheterna att
etablera en liknande verksamhet bredvid den nuvarande containerbaren.

För att undvika förhastade lösningar har en helhetsplan över
området beställts av planeringsbyrån JS Bygg & Design. Beställningen
baserade sig på att jordpirens område utnyttjas till fullo. Det skulle innebära
att raden av byggnader placeras så långt österut som möjligt för att maximera
tillgången till solljus framför byggnaderna. En annan utgångspunkt är att
möjliggöra så kallad enkel etablering på området, det vill säga med hjälp av
containrar. Alla etableringar skulle förverkligas i containrar som till modell
och färgsättning är likadana.

De totala kostnaderna för kommunen i sammanhanget beräknas
till ca 10-15 000 euro. Kommunstyrelsen beslutade att jordpirens utveckling kan
fortsätta i enlighet planen. Kommunstyrelsen kommer att ta separata beslut för
de enskilda hyresavtalen.

Sievitalo Oy har i november 2018 inlämnat en offert till
kommunen gällande köp av ett område i centrum. Offerten gäller hela fastigheten
Strandgården och en del av fastigheten Sjukstugan i hörnet av Lilluddsvägen och
Hagavägen. Man planerade ett tiotal hus med så kallad full service på den ena
tomten. På den andra tomten planerades ett serviceboende tillsammans med
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. I september i år meddelade dock Sievitalo Oy att
bolaget avstår från de planerade projekten. Kommunstyrelsen konstaterade att
Sievitalo Oy drar sig ur sitt omsorgsprojekt och således varken köper
fastigheten Strandgården eller en del av fastigheten Sjukstugan.
Kommunstyrelsen gav grundtrygghetsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa
lösningar för utrymmesbehovet inom äldreomsorgens vårdtjänster, så att det
innan budgetarbetet för följande år inleds finns ett tydligt förslag gällande
ärendet.