Fortsätt till innehållet

Hallhyror, organisation och sysselsättning i styrelsen

Kommunstyrelsen diskuterade bland annat organisationen och
hallhyror på mötet i måndags.

I budgeten för år 2019 har bildningssektorn fått i uppdrag
att utarbeta ett förslag till användningsavgifter för kommunens gymnastiksalar
för icke-ingåbördiga föreningar. Avsikten är att maximera salarnas
användningsgrad och eventuellt erbjuda invånarna möjligheter till nya hobbyer.

Kommunen delar ut användningsturer till gymnastiksalarna i
Kyrkfjärdens skola, Merituulen koulu och Degerby skola. Ingåföreningarna har
kunnat använda salarna gratis och avsikten är detta inte ändras.

Salarnas användningsgrad kan höjas särskilt under
veckosluten. Också under vissa eftermiddagar och kvällar kan det finnas
utrymme. Gymnastiksalarna kan hyras för en engångstillställning eller för
regelbunden verksamhet. Enligt förslaget delas lokalernas hyresgäster in i tre
olika grupper:  de föreningar som är
verksamma i kommunen och kommunens egen verksamhet, andra föreningar och
privatpersoner samt företag och affärsverksamhet. För varje kategori tillämpas
en egen prislista (se bilagan!). De nya hyrorna för skollokalerna träder i
kraft 1.1.2020.

Grundtrygghetschef Anne Öhman har meddelat om att hon säger upp
sig från sin tjänst per den 31.3.2020. I anknytning till detta hade
kommundirektören föreslagit att kommunstyrelsen redan nu inleder arbetet med
att granska sektorernas organisationer och verksamhetssätt. Detta görs mot den
bakgrunden att kommunen står inför stora utmaningar pga. den demografiska
utvecklingen. I kommunen medför en snabbt växande andel äldre personer
parallellt med en sjunkande nativitet utmaningar redan i dag. Förenklat sagt
medför detta ett behov av resursförskjutning från bildningen till
grundtrygghetssektorn. 

Enligt ordförande Henrik Wickströms motförslag inleds en
granskning av organisationen i enlighet med budgeten 2020, vars syfte är att
förstärka de olika sektorernas förvaltning, förnya arbetssätt samt stärka
synergieffekterna genom tvärsektoriellt samarbete. Granskningen av
organisationen omfattar varje sektor. Tjänsten som grundtrygghetschef
lediganslås inte förrän kommunstyrelsen tagit ett separat beslut i ärendet. Den
politiska beslutsfattandeorganisationen förändras eller granskas inte vid detta
skede. Kommunstyrelsen behandlar en noggrannare processbeskrivning för
organisationsförändringen den 2.12.

Ingå egnahemsförening har lämnat in till kommunen ett
undertecknat brev gällande möjliggörandet av gårdskarlsverksamhet i Ingå. Ingå
egnahemsförening har 1-3 gårdskarlar och deras vanligaste sysslor är olika
gårdsarbeten och arbeten inomhus så som städhjälp och fönstertvätt.
Kundavgiften är 10 €/timme. Gårdskarlsverksamheten möjliggör att äldre kan bo
hemma längre i enlighet med deras egna önskemål.

Gårdskarlsverksamheten sysselsätter långtidsarbetslösa.
NTM-centralen betalar största delen av lönen, föreningen svarar för resten.
NTM-centralens lönesubvention räcker ett år och därefter är man tvungen att
söka en ny person. Detta innebär att en kompetent person som är intresserad av
jobbet inte kan fortsätta. En fortsättning skulle kunna vara möjlig med
NTM-centralens partiella lönesubvention, 30 % av lönen, om föreningen stod för
resten av lönekostnaderna. Ingå egnahemsförening meddelar att de inte har medel
för att täcka den del av lönen som fattas och att det inte är ändamålsenligt
att höja kundavgifterna.

Kommunens budget är mycket detaljerat utarbetad och i den
har inte budgeterats några extra kostnader. Detta innebär att kommunen inte kan
delta i det av egnahemsföreningen framförda alternativet i vilket kommunen under
en viss överenskommen tid skulle finansiera tilläggsandelen på 70 % dvs. 1 295
€/månad som blir kvar efter NTM-centralens lönesubvention.

Däremot är alternativet, där kommunen skulle bli
delfinansiär i en situation som arbets- och näringsbyråns stöd för
kompensationen av det första årets lönekostnader skulle sjunka till 60 %,
möjligt. Då skulle anställandet av en ny gårdskarl och sysselsättandet av
personen i fråga vara ett kostnadsneutralt alternativ för kommunen, eftersom
sysselsättningsstödet som kommunen ska betala till FPA för långtidsarbetslösa
inte skulle behöva betalas för personen i fråga. Kommunstyrelsen beslutade
därför att kommunen stöder Ingå Egnahemsförenings gårdskarlsverksamhet om NTM-centralens
nuvarande lönesubvention på 100 % för det första året sjunker till 60 %.

Tre företag har meddelat intresse av att förverkliga Kyrkfjärdens
skolas nybygge. Kommunens tjänstemän kommer att träffa företagen i december
varefter de får komma med sina förslag om förverkligandet.