Fortsätt till innehållet

Styrelsen diskuterade barnvänlighet, markaffärer och dyr järnväg

Kommunstyrelsen fastställde också klientavgifterna inom
social- och hälsovården. Förändringar sker i inkomstgränserna för service i
hemmet. Inkomstgränserna för avgifter för fortgående och regelbunden service i
hemmet stiger med cirka 2 procent i enlighet med förändringen i
arbetspensionsindex. Minimibeloppet för medel för personligt bruk i långvarig
institutionsvård stiger från 108 euro till 110 euro. Dessa två förändringar
beräknas medföra ett inkomstbortfall på cirka 5 500 €.

Om de avgifter som kommunen själv besluter om beslutade man
att vaccinationsavgift inte uppbärs för de vaccin som inte tillhör det
nationella vaccinationsprogrammet. Intervall- och korttidsvårdens avgift höjs
med cirka fem procent. Dygnspriset stiger då från 38,80 € till 40,80 €, eller
från 17,90 € till 18,80 € för de vars kostnadstak har uppnåtts.
Närståendevårdens klienter erbjuds avgiftsfri hemrehabilitering.

Kommunstyrelsen fastställde värdet på ett markområde vid Heimgårdsvägen
till 86 000 €. En företagare har varit i kontakt med kommunen för att få köpa
ett markområde eller en tomt som skulle lämpa sig för radhus. Det är i detta
skede fråga om ett outbrutet område då tomten inte ännu har bildats.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen inte utnyttjar
avtalsoptionen för måltids- och städservicen. Motiveringen är att
serviceproducenten Sodexo har meddelat att den inte är villig att fortsätta
avtalet med optionsperioden och man kan anta att det inte skapar en bra grund
för kvalitativ verksamhet att fortsätta avtalet mot serviceproducentens vilja.

Kommunstyrelsen beslutade om ett utlåtande om programmet för
miljökonsekvensbedömning av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.
Enligt den utredning som utarbetats av Trafikledsverket och som ingår i
MKB-utredningens bakgrundsmaterial, har det utretts tre olika alternativ för
att förbättra kustbanan: Alternativ 1, förbättrande av Kustbanan för att höja
hastigheten, kostnadsberäkning 221 miljoner euro, Alternativ 2A, ett till spår bredvid
det befintliga, kostnadsberäkning 1 800 miljoner euro och Alternativ 2B, byggande av
Kustbanan som dubbelspårig på den nuvarande terrängkorridoren och höjande av
hastigheten till nivån 200/220 km/h, kostnadsberäkning 3 160 miljoner euro.

Styrelsen konstaterar bland annat att det ur Ingås synvinkel
fattas ett alternativ, där Kustbanan skulle förbättras till att delvis vara
dubbelspårigt, vilket också skulle vara ekonomiskt smart. Enligt styrelsen
borde de finnas ett alternativ, mellan det framförda förmånligaste alternativet
att förbättra kustbanan (221 miljoner euro) och det följande alternativet med
dubbelspår hela vägen, som skulle möjliggöra ökandet av kapaciteten på den
nuvarande kustbanan, förkorta restiden mellan Åbo och Helsingfors samt
möjliggöra utvecklandet av lokaltrafiken mellan västra Nyland och
huvudstadsregionen.

Kommunstyrelsen diskuterade en motion undertecknad av 26
fullmäktigeledamöter och med Henrik Wickström som första undertecknare.
Undertecknarna vill att kommunen under våren 2020 förbereder en ansökan till
Unicef om titeln barnvänlig kommun. Motiveringen är att kommunen i strategin
vill vara en barn- och familjevänlig kommun. Med tanke på att öka inflyttningen
är det viktigt att kommunen visar upp den service som finns och tar i bruk metoder
som beaktar barns och familjers bästa. Unicef har lanserat titeln barnvänlig
kommun redan år 1996. För tillfället finns det 18 kommuner i Finland som har
denna titel. Motionen överfördes bildnings- och välfärdsnämnden för beredning.