Fortsätt till innehållet

En del av bommarna på Fagervikens södra sida avlägsnas inom kort

Bekämpningsarbetena
efter oljeläckaget i Fagerviken har framskridit planenligt trots
undantagstillståndet.

Vass
ska ännu slås på några områden utanför Storramsjö och längs vikens nordliga
stränder. Rapporter över förorenade strandområden och eventuella
restaureringsplaner för dessa uppgörs ännu. Rapporterna
levereras till fastighetsägarna efter myndigheternas godkännande.

Som
det ser ut nu planeras avlägsnandet av bommarna på södra sidan att kunna
inledas inom kort. När risk för ytterligare förorening eller skada för
människor eller miljö inte längre föreligger kan bommarna tas bort. 

Detta
bedöms alltid områdesvis utgående från undersökningsrapporterna och resultaten
från strandrekognoseringen. Bommarna vid båtbryggorna på norrstranden ska
enligt planen placeras ut så att båtlivet kan ta vid utan att oljebekämpningen
äventyras. 

Västra
Nylands räddningsverk tackar de samarbetspartner som deltagit i bekämpningsarbetet
för ett välfungerande samarbete. 

Tilläggsuppgifter: Västra
Nylands räddningsverk, lägescentralen, 09 8162 8699.