Fortsätt till innehållet

Nytt hopp för Ingåstrand

I styrelsen på tisdagen fördes en remissdiskussion om
patientdatasystemet Apotti. Deadline för beslut om att ta i bruk systemet är
den 20.4 då fullmäktige sammanträder. I den så kallade C10-gruppen bestående av
kommuner i Nyland har flera tackat nej. Nu har dock Sjundeå valt att gå med.
Grankulla och Kyrkslätt har gått med tidigare. Kommundirektörens förslag är att
Ingå inte går med.

På grund av coronasituationen och den förändrade arbetsbild
som uppstått har 16 personer flyttats över från bildningen till äldreomsorgen.
Det finns sju personer som man inte lyckats hitta ersättande uppgifter åt. För
dem upphör lönebetalningen 14 dagar efter att arbetsuppgifterna upphört. Inom
småbarnspedagogiken är ett tjugotal personer i arbete för tillfället och inom
bildningen likaså.

En undersökning om välmående i arbetet har gjorts.
Resultatet är på rätt samma nivå som förut. På kommunnivå upplevs välmående i
arbetet på samma sätt som ifjol; helhetsvitsordet var 3,59 (förändring +0,02). På
kommunnivå finns det största utvecklingsbehovet i hur mentalt belastande man
upplever det egna arbetet.

Investeringsanslag flyttas över från projektet Kyrkfjärdens
skola till utvidgande av avfallsstationens område (200 000 euro). Från
projektet Kyrkfjärdens skola överförs likaså 200 000 euro till projektet
Ingåport (byggandet av gator och tomter).

Det verkar nu finnas ett sätt att gå vidare med Ingåstrand
så att man ingår ett föravtal med bolaget IKK för vilket man reserverar området
fram till slutet av 2021 förutsatt att vissa villkor uppfylls. IKK har ersatt
kommunen för de kostnader samarbetet med Andelslaget Finlands bostadsmässa
orsakade.

En användningsplan för Wilhelmsdal anteckandes för kännedom.
I lokalen finns ett kafé med verksamhet året runt,  Stora Salen, där det ordnas utbildningar,
möten inkl. fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten, privata tillställningar
och evenemang. Den stora salen hyrs sommartid ut som festlokal. Entréaulan
fungerar som den stora salens entré. Lokalen utrustas med några lässalsaktiga
distansarbetsplatser. Personalrummet reserveras som personalrum för
caféföretagaren. Lilla mötesrummet reserveras för företagsanvändning (Kommunens
företagsklinik, Novago Företagsutveckling Ab:s rådgivare och några företagare).
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat hyra ut Wilhelmsdals kafélokaler till Tmi
Anniina Raita som även drev kaféet i fjol.

Kommunstyrelsen beslutar delegera sin beslutanderätt i
utdelningen av bidrag som beviljas ensamföretagare (2 000 euro) till
förvaltningschefen för tiden 9.4-15.10.2020. Ansökningarna riktas elektroniskt
till Novago som behandlar dem. Förvaltningschefen beslutar om beviljandet.

Fullmäktigemotionen ”Inledande av språkbadsverksamhet i
småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6 i Ingå” behandlades. Kommunstyrelsen
föreslår för kommunfullmäktige att det inte är motiverat att inleda
språkbadsverksamhet i Ingå eftersom åldersklasserna är små och verksamhet
ordnas på två språk. Istället för inledandet av språkbadsverksamhet gör
småbarnspedagogiken ett tillägg i planen om att inkludera lekfinskan och
-svenskan i verksamheten.

Ärendet om Täkter byaråds anbud att köpa stationsbyggnaderna
vid Täkter station remitterades. Byarådet ska komma med ett nytt anbud. I
bakgrunden ligger coronasituationen och det faktum att kommunen beslutat att
lämna sin möjlighet till förköp av nämnda område outnyttjad. I dagsläget måste
kommunen ännu noggrannare än förr överväga alla investeringar. Därför kan det
inte anses motiverat att lösa in en fastighet för högst osannolika behov i
framtiden.