Fortsätt till innehållet

Ekonomin diskuterades i styrelsen

Styrelsen hade en diger lista på måndagen och mötet räckte
hela fyra timmar. Man beslutade föreslå för fullmäktige att Ingå tar del av ett
regionalt social- och hälsovårdsprojekt. En bärande tanke här är att förbereda
sig för samarbete i regionen även om social- och hälsovårdsreformen inte blir
av.

Styrelsen tog del av socialombudsmannens rapport för
fjolåret. Grundtrygghetsnämnden har behandlat ärendet tidigare, och en
arbetsgrupp har bildats som bland annat ska fundera på nya verksamhetsformer i
ett samhälle i förändring. De tragiska dödsfallen bland ungdomar i Ingå nyligen
visar att det finns behov av bättre uppföljning och ledning av den förebyggande
verksamheten. Detta arbete hade påbörjats innan det tragiska
skedde.

Till planläggningsöversikten som godkändes tillades ett
tekniskt tillägg om att fokus på höghusbyggande i centrum. Det finns alltså en
politisk beställning på höghusbyggande i centrum utöver Ingåstrand (som delvis
riktar sig till annan målgrupp). Det har dock visat sig svårt hitta företag som
är villiga att investera i Ingå, de är främst intresserade av projekt i större
skala än vad Ingå kan erbjuda. 

Diskussion fördes också om användningen av Kyrkfjärdens
skolas befintliga byggnad där det finns en beställning på effektiv användning,
det vill säga både dags- och kvällsverksamhet. Därför bör även andra sektorers
utrymmesanvändning ses över och fastighetsmassan minskas i den mån den utökas i
och med nybygget.

Flera ärenden tangerade kommunens ekonomi. Arbetet med att
effektivera kommunens organisation (resurser från bildning till vård och
omsorg) fortsätter. Befolkningsutvecklingen är som bekant sådan att de äldre
blir fler och de yngre färre.

I fjol gick kommunen 1 miljon euro på minus. De ekonomiska
utsikterna är mycket dåliga på grund av coronaepidemin. Skatteprognosen för
detta år visar ett underskott på 1,6 miljoner €. Av detta skulle staten
kompensera cirka 600 000 €. Men det kommer i sin tur att synas i minskade
statsandelar nästa år.

Ett annat ekonomiskt ärende på listan var Ingås
befolkningsutveckling och sektorspecifika effektiveringsåtgärder för åren
2021-2023. Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet till nämnderna för ny
beredning och uppmanar nämnderna till att i den fortsatta beredningen ta hänsyn
till bland annat behovet av att producera icke-lagstadgade tjänster, byggnader som
kunde frigöras från kommunens användning samt mängden personal inom bildningen
och småbarnspedagogiken i förhållande till antalet barn.  Till
följd av effektiveringsåtgärderna ska grundtrygghetens nettobudget hållas på
samma nivå som år 2020, medan bildningssektorns driftskostnader ska sjunka med
5 % från år 2020, samhällstekniska sektorns nettobudget med 2 %
(exkl. interna poster) och förvaltningsservicens nettobudget med 2 %
(exkl. externa avtal). Varje sektor ska även granska sina investeringsbehov.
För detta inrättar kommunstyrelsen en arbetsgrupp.

Det trängda läget kommer att kräva nedskärningar i
servicenivån om skattehöjningar ska kunna undvikas i framtiden.  

En positivare nyhet är att det finns intresseanmälan för en
handfull småhustomter på Västersvängen. Kommunstyrelsen fastställde därför
exakta priser för de enskilda tomterna. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska
priset fastställas till 15 € /m2 areal.

Kommunstyrelsen beslutade att inte använda sig av sin
förköpsrätt beträffande inlösen av Täkter station. Kommunstyrelsen meddelar
Täkter byaråd att deras intresse att hyra stationsbyggnaderna vid Täkter
station inte kan behandlas då kommunen beslutat att lämna sin möjlighet till
förköp av nämnda område outnyttjad. Byarådet har tidigare meddelat att man drar
sig ur projektet.

Tekniska sektorn har konkurrenssatt anskaffningen av el för
tidsperioden 1.1.2021-31.12.2023. Inom utsatt tid lämnades nio anbud in och
alla inlämnade anbud fyllde kraven i anbudsbegäran. Vasa Elektriska Ab:s anbud
var det förmånligaste både gällande fritt produktionssätt och gällande 100 %
förnybar energi. Den erbjudna marginalen är lite förmånligare än den gällande.

På årsnivå är prisskillnaden mellan fritt produktionssätt
och 100 % förnybar energi med den nuvarande förbrukningen ca 1 300 €.
Kommunstyrelsen beslutade välja Vasa Elektriska Ab:s 100 % förnybara energi
till kommunens elproduktionssätt.