Fortsätt till innehållet

Utveckling och avveckling på agendan

Styrelsen hade ett långt möte på måndagen. Man diskuterade
bland annat avblåsta permitteringar och nya bostäder.

Det första ärendet gällde kommunens nya visuella linje och
marknadsföringsåtgärder i anslutning till detta. Styrelsen fick ta del av
förslaget till kommunens nya logotyp och det visuella uutrycket fick ett bra
mottagande i styrelsen överlag. Tanken är att Ingås nya image ska introduceras
för allmänheten genom i juni. 

Kommunens marknadsföringsplan för år 2020 har uppdaterats på
grund av coronaepidemin. Detta innebär att planerade evenemang inte ordnas och
att man inte deltar i mässevenemang. Däremot används ett större anslag till
lanseringen av det nya visuella uttrycket och kommunmarknadsföringen i enlighet
med den uppdaterade planen. 

Styrelsen godkände enhälligt resultatet från
samarbetsförhandlingarna som förts på grund av coronakrisen, det vill säga att ingen permitteras.
Förutsättningarna förändrades betydligt när man återgick till närundervisning
och på grund av andra restriktioner som regeringen lättat eller ska lätta på. 

Trafikledsverket har bett kommunen om ett utlåtande om den
framlagda järnvägsplanen för avsnittet km 69. I utlåtandet som styrelsen
godkände sägs bland annat, att Ingå kommun har som målsättning att öppna
persontrafiken på kustbanan i Ingå igen och att kommunen arbetar aktivt för att
utveckla kustbanan i olika planerings- och intressebevakningsgrupper.
Järnvägsplanen som varit framlagd och som vill förbättra kustbanans stabilitet,
är ett steg i rätt riktning och stöder kommunens målsättning. Men de planerade
förbättringsåtgärderna på järnvägsavsnitten km 69 och km 65 är inte
tillräckliga åtgärder för att öka tågkapaciteten för persontrafik, vilket
enligt de uppgifter som kommunen tagit del av är en förutsättning för att
stationen i Ingå ska öppnas igen. 

Ingå kommuns gällande måltids- och städserviceavtal upphör
att gälla 31.10.2020. Avtalet omfattar kommunens alla måltids- och
städtjänster. Kommunfullmäktige godkände 9.12.2019 ett svar på
fullmäktigemotionen om användningen av närmat inom kommunens kosthållsservice.
Enligt beslutet ska kommunen befrämja användandet av närproducerade produkter i
sina upphandlingar i mån av möjlighet. Mot den bakgrunden var styrelsen missnöjd
med innehållet i beredningen, så ärendet remitterades på Andreas Elfvings
förslag med följande anvisningar:

• Beredningen ska granska hur kriterierna kan justeras så
att vi bättre kan garantera tillgängligheten på närmat och närproducerade
råvaror

• Vilken effekt på helheten har det om man väger
kvalitetskriteriet högre (t.ex. 70/30)

• Hur beaktas lokala aktörer i den fortsatta beredningen

• Beredningen presenterar alla bilagor som används i
upphandlingen

Detta kan innebära att tiden blir knapp att hitta en annan
aktör än den nuvarande. 

Bostadspolitikens uppföljning och främjande diskuterades i
två ärenden av styrelsen. För tillfället är föravtal aktuella för både radhus- och
småhustomter. Styrelsen ska hädanefter få ta del av en uppföljningsrapport om
det bostadspolitiska programmet årligen i maj.

Kommunstyrelsen godkände att kommunen ingår ett
intentionsavtal med Sikla-tilat om ett höghus vid Tallvägen. I praktiken handlar
det om att reservera en tomt för Sikla så att bolaget kan provmarknadsföra de
planerade bostäderna. Kommunen tar inga ekonomiska risker i och med detta.  

År 2012 skaffade kommunen i samband med
fiskehamnsinvesteringen fiske- och fiskebehandlingsredskap i samarbete med två
ingåfiskare och NTM-centralen. En del av redskapen har inte använts på flera år
och Sastmola kommun är villig att köpa den truck, den kylcontainer och de
fiskelådor som fiskarna använt. Köpepriset skulle vara samma som man betalat
för dem med stödet på 90 % avdraget, dvs. totalt 3 392,50 €. Kommunen har i
helhet fått tillbaka det anskaffningspris som den betalat i form av
hyresintäkter. 

Kylcontainern och fiskelådorna finns på kommunens depå och
det finns ingen ändamålsenlig användning för dem. Trucken används av
yrkesfiskaren, men väldigt lite. Det skulle vara ändamålsenligt om redskapen
skulle användas för fiske igen, dvs. för det ändamål som beviljandet av
EU-stödet i tiden förutsatte. Kommunstyrelsen beslutade därför sälja de fiskeredskap
som anskaffats i samband med fiskehamnsinvesteringen till Sastmola kommun och
returnera den av yrkesfiskaren betalde andelen på 2 150 euro för anskaffningen
av redskapen.