Fortsätt till innehållet

Det mark- och bostadspolitiska programmet har publicerats

I det mark-. och bostadspolitiska programmet definieras kommunens målsättningar för markanvändningens och boendets utveckling samt de markpolitiska medlen för att uppnå detta. 

De viktigaste tillväxtriktningarna presenteras i utvecklingsbilden, som har uppdaterats i enlighet med kommunens strategi och fastlandets generalplan. I utvecklingsbilden beaktas den växande efterfrågan på bostäder i centrum och kollektivtrafik. Kommunens områden norr om 51:an utvecklas som arbetsplatsområden (Ingåport) 

Till de mest akuta målen hör behovet av moderat prissatta hyres- och ägarbostäder i höghus nära centrum. Detta gäller speciellt förmånliga boendeformer för unga men också tillgängliga bostäder för äldre.  

Med detaljplanering främjar vi moderat prissatta hög- och radhus på centrala områden vid goda kollektivtrafikförbindelser.  

I avsnittet om markpolitik presenteras principerna för linjedragningarna för markanvändningsavtal. Kommunen kan komplettera sina markegendom genom att köpa råmark eller tomtmark för bostadsproduktion i centrum genom fastighetsaffärer, markbyte eller med hjälp av andra markpolitiska åtgärder.     

Kommunfullmäktige godkände det mark- och bostadspolitiska programmet den 24.2.2020. Programmet uppdateras varje fullmäktigeperiod.

Bekanta dig med programmet här!