Fortsätt till innehållet

Invånarna överlag nöjda med den kommunala servicen i Ingå

De flesta ärenden som kommunstyrelsen hade på agendan i
måndags var sådana där fullmäktige som sammanträder den 7.9 tar det slutliga
beslutet. En enkät som kommunen låtit utföra visade att invånarna överlag är
mycket nöjda med servicen. Det gäller i synnerhet småbarnsfostran, grundskolans
årskurs 1-6 och äldrevårdens hemtjänster. Mindre nöjda var Ingåborna med bl.a.
kollektivtrafiken, underhållet av idrottsanläggningar och äldre elevers
utbildning. 

Här är några av styrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
tomtpriserna på Västerbrinken-området fastställs till 20 €/m2. Priserna för
övriga tomter på Västerkulla-området fastställdes tidigare till 15 €/m2.

Kommunstyrelsen behandlade även en försäljning av Ålidenfastigheterna.
Styrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige omprövar sitt
beslut från 13.11.2017 och att kommunen inte grundar ett ömsesidigt
fastighetsaktiebolag på det s.k. Ålidenområdet. Kommunen ska i stället sälja
husen på området med arrenderätter genom separata affärer. Husen med
arrenderätter säljs till marknadspris och kan därmed i första hand säljas till
dem som nu besitter byggnaderna. 

Kommunstyrelsen beslutade föreslå för kommunfullmäktige att
kommunen ansluter sig till Östra Ingå vattenandelslag.

Den kundnöjdhetsenkät som kommunen låtit utföra gav 200
enkätsvar. Resultaten var glädjande goda i flera avseenden.

Resultaten jämfördes med resultaten i andra nyländska
kommuner, Esbo, Vanda, Kervo, Nurmijärvi och Tusby, i vilka det genomförts
motsvarande enkäter. Trots att de ifrågavarande kommunerna inte typiskt är
jämförbara med Ingå, ger jämförelseresultaten ändå riktgivande bild av vad
ingåborna anser om servicen i kommunen.

Medeltalet för kommunens service var 8, vilket kan anses
vara ett bra resultat. Indexet för omfattande invånarnöjdhet var 3,73 och det
beräknas för 54 av de tjänster som kommunen producerar. Med andra ord var
nöjdheten på en hög nivå. Jämfört med jämförelsekommunerna var Ingås index det
näst högsta.

Servicenöjdheten var enligt servicegrupp i allmänhet hög
(skalan 1-5).

Följande utvärderade objekt hade ett medeltal som var över
4: allmän ordning och säkerhet, boendeplatsen säkerhet, information om
kommunens tjänster, kundservicen vid kommunens verksamhetsställen,
sjukskötartjänsterna och fysioterapitjänsterna vid kommunens hälsocentral,
akutvård och sjuktransport, mödra- och barnrådgivning, äldreomsorgens hemvård,
tandläkartjänster, grundskolans åk 1-6, bibliotekstjänster, luftkvalitet och
räddningsverksamhet. Följande tjänster hade medeltalet under 3: service för
personer med funktionshinder, utkomststöd, kollektivtrafik och tillgången till
hyresbostäder.