Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsens möte i måndags handlade mest om budgetarbetet

Kommunstyrelsens
möte i måndags handlade mest om budgetarbetet.

Kommunen borde
ha spara in 1,4 miljoner euro för att uppnå en budget i balans nästa år. I går
antecknade kommunstyrelsen det ekonomiska läget och lägesrapporten till
kännedom. Ett ändringsförslag av ordförande godkändes efter omröstning. 

Enligt förslaget uppdaterar kommunstyrelsen sina budgetdirektiv till nämnderna
och centralförvaltningen för utarbetande av budget 2021 och ekonomiplan
2021-2023 enligt följande:
1. Poängterar för nämnderna att det är av yttersta vikt att nämnderna själva
framför effektiveringsalternativ och prioriteringsordning av dessa.
2. Alla förslag om effektivering ska prioriteras i tabellform, av vilken också
förslagets årliga nettoeffekt framgår med 5 000 € precision.
3. Särskilt behovet av att producera icke-lagstadgade tjänster ska övervägas
noga.
4. Förslagen/besparingsåtgärderna ska motiveras.
5. Förslag som berör optimerandet av användningen av fastigheter ska göras i
samarbete med ledningen.
för tekniska sektorn så att hela byggnader kunde frigöras från kommunens
användning och således sänka de årliga brukskostnaderna.
6. Den totala mängden personal (kalkylerade årsverken) ska minska inom
bildningen i varje fall i förhållande till ändringen i elevantalet och antalet
barn i småbarnspedagogik åren 2019-2021 och inom grundtryggheten får antalet
årsverken inte öka från det nuvarande.
7. Till följd av effektiveringsåtgärderna ska nämndernas budgeter för år 2021
preciseras enligt följande (inkl. kommande löneförhöjningar och andra
verkningar).
a. Grundtrygghetens nettobudget ska hållas på samma nivå som den ändrade
budgeten för år 2020 (exkl. kostnaderna för Apotti).
b. Bildningssektorns driftskostnader ska sjunka med 350 000 euro från år 2020
(exkl. förändringen i nivån på hemkommunsersättningarna).
c. Samhällstekniska sektorns nettobudget ska sjunka med 55 000 euro (exkl.
interna poster).
d. Förvaltningsservicens nettobudget ska sjunka med 20 000 euro (exkl. externa
avtal).
8. Var och en sektor ska för egen del granska sina investeringsbehov.

Därtill uppmuntras nämnderna att granska alla möjliga alternativ till att höja
intäkterna, samt beakta påverkningsorganens utlåtanden och i mån av möjlighet
resultatet från invånarenkäten i sina budgetförslag.

Regeringen
beslutade 16.3.2020 om undantagsåtgärder som berör småbarnspedagogiken och
undervisningen. I Ingå föreslog bildningsnämnden i slutet av augusti bl.a. att
ingen befrielse beviljas för småbarnpedagogikens och utbildningsväsendets
avgifter då karantänen är självförvållad, dvs då en familj åkt till ett land,
från vilket karantän förutsätts när man anländer till Finland. Kommunförbundets
jurist har konsulterats i ärendet och juristens ställningstagande är att
följande denna punkt ska tas bort.

Kommunstyrelsen
beslutade således i går att stryka den punkten i beslutet och vidare att man 

Kommunstyrelsen antecknade en rapport över responsen via kommunens
responskanal på www.inga.fi för
kännedom. Blanketten har använts 74 gånger under år 2019 och 77 gånger under
det pågående året. Under 2019 var det vägar och gator, webbplatsen och övrigt
som var de mest engagerade ämnena. Under 2020 var kom det mest respons angående
idrott och utomhusvistelse, social- och hälsovårdstjänster och övrigt. Även
webbplatsen samt vägar och gator engagerade 2020 då fördelningen mellan ämnena
var något jämnare.