Fortsätt till innehållet

Ingå ligger ypperligt till för bränsleterminal

Illustrativ bild över terminalområdet (nord angivet riktgivande med pil). Vy över projektområdet
från norr. Konstruktionernas färger visas riktgivande, färgerna kommer i den detaljerade projekteringen att
anpassas till den marina miljön i så stor utsträckning som möjligt. © Pinja Engineering Oy 2020.

Illustrativ bild över terminalområdet (nord angivet riktgivande med pil). Vy över projektområdet

I torsdags hölls ett informationsmöte om
detaljplaneändringen ”Joddböle I”. Detaljplaneändringen handlar om byggandet av
en kaj med tillhörande terminal för flytande bränsle.

Planläggningen av området har inletts på markägaren Inkoo
Shipping Oy Ab:s initiativ. Syftet med detaljplanändringen är att göra det
möjligt att utveckla hamnfunktionerna på ett område som redan i dag anvisas som
område för hamnverksamhet. I planändringen justeras omfattningen, användningen
och mängden byggrätt i de kvarter som ligger i hamnområdet. På hamnområdet
undersöks möjligheten att utöka hamnens verksamhet när det gäller lossning och
lagring av flytande bränslen. Dessutom är målet att förenkla
trafikförbindelserna i området med hjälp av en ny väg.

Hamnområdet ligger cirka fyra kilometer sydväst om Ingå
centrum. Storleken på planeringsområdet är cirka 28,7 hektar. Planeringsområdet
ligger inom Ingås djuphamnsområde på stranden till Norrfjärden på Joddböles
område. Platsen gränsar i stort sett till den nuvarande hamnen i väster,
Fiskehamnsvägen i norr och båthotellet i öster.

Det är det inhemska energibolaget St1 som vill låta bygga en
ny kaj med tillhörande terminal för i huvudsak lastning och lossning av
tankfartyg. Bränslen transporteras till hamnen med fartyg och lossas med
lastningsarmar och överförs genom rörledningar till terminalens cisterner.
Bränslena lagras i cisterner ovan jord, varifrån de överförs via rörsystem till
en lastbrygga för bilar.

Med anledning av fjolårets oljeläckage i Fagerviken, ville
publiken bland annat veta om den nya bränsleterminalens beredskap för en
oljeolycka.

St1:s vd Mika Wiljanen berättade att cisternerna omges av
vallkonstruktioner som i nödsituationer håller bränsle som eventuellt läckt ut
och eventuellt släckvatten inom ett kontrollerat, avgränsat område. Från
vallutrymmena leds vätskorna på ett kontrollerat sätt till en
insamlingsbassäng. Alternativt kan cisternerna vara så kallade dubbelmantlade
cisterner, där den yttre manteln fungerar som spillbassäng.

Den nya kajen skulle anlöpas av uppskattningsvis 20 fartyg
på årsbasis, en del av dem LNG-drivna. Fartygen kommer närmast från St1:s eget
raffinaderi i Göteborg. Även på kajområdet planeras en insamlingsbassäng för
eventuella läckage.

Enligt Mika Wiljanen valde man att sikta på en etablering i
Ingå bl.a. tack vare närheten till huvudstadsregionen och hamnens läge som är
ypperligt med tanke på fartygstrafiken från Göteborg. Det finns fortfarande
hinder på vägen, bland annat är uppläggningen av muddermassor på land en mycket
avgörande fråga. Men om allt går vägen, och ett investeringsbeslut kan tas
nästa år, kan bränsleterminalen öppnas för användning 2024.

Planen finns till påseende t.o.m. den 8.2.