Fortsätt till innehållet

Muddringen av farleden till Ingå börjar i september

Karta över muddringarna.

Karta över muddringarna.

Farlederna till Ingå
småbåtshamn muddras i september och oktober till ett officiellt djup av 2,4 m.
Då djupet garanteras säkrar man med 60 cm extra djup, vilket innebär ett
tekniskt faktiskt djup på 3 m vid normalt vattenstånd.

Företaget som utför
arbetet är Suomen Vesityö Oy. Beställarna är Farledsverket och Ingå kommun.
Muddringarna börjar i Österströmmen i september och fortsätter från och med 1
oktober in i kyrkbyhamnen, ungefär fram till Restaurang Deltas nivå. Muddringarna på farledsavsnittet på Kyrkfjärden och in
i Ingå å beräknas ta 3-4 veckor. Från Delta till bron muddrar en lokal
företagare.

Pråmarna som används vid
muddringen är 30 m långa, 7 m breda och har ett djupgående på 2 m.
Österströmmens muddringsmassor förs ut till havs till ett dumpningsområde söder
om Fagerö. Kyrkfjärdens massor lyfter man upp på land.

Pråmarna lägger till vid
den västra åkanten nära rampen vid Ingå Motor och Svets. Suomen Vesityö bygger
där en med stål förstärkt kaj för att kunna angöra och få massorna i land.
Dessa körs med dumper till den stora bassängen som byggts mellan Mekaniska
Marin och Lilludden. Bassängen blir senare grund för parken som planeras där.
Den norra kanten av bassängen blir botten för en gång- och cykelväg till
Lilludden.

Muddringarna innebär att
båtförarna ska se upp, sakta ner farten till minimum och iaktta stor
försiktighet då man passerar pråmarna. I själva ån avlägsnas en del akterstolpar
innan den 1 oktober. Detta gäller platserna I01-I73 samt H64-H72. För de
berörda ordnas tillfälliga ersättande platser vid bryggorna.

Observera att man kan
passera pråmarna i ån men man måste iaktta yttersta försiktighet då ån i själva
verket är ett arbetsområde. Trafiken stängs dock inte. Man ska även se upp för
dumpertrafiken på land. Kommunen kommer att markera ut dumprarnas körväg.

När muddringarna är
utförda förnyas prickarna. Österströmmens linjedragning blir rakare och går
aningen mera söder om den nuvarande farleden. Kyrkfjärdens linjedragning förblir
densamma. Efter slutgranskningen överlåts farlederna till Ingå kommun någon
gång runt årsskiftet. Farledsverket eftersträvar att farlederna in till mindre
bycentra och motsvarande inom snar framtid ska övergå till kommunerna. Verket
vill koncentrera sig på större skärgårds- och kustfarleder. Ingå kommun är
bland de första som i samarbete med Farledsverket startat ett projekt för att
förverkliga denna målsättning.

Projektgruppen består av
Farledsverkets sakkunniga från Havsfarledsenheten och Ingå kommuns tekniska sektor
och koordineras av Jochim Donner som också fungerar som gruppens sekreterare.

Tilläggsuppgifter:

Jochim Donner,
projektkoordinator, +358 40 041 6572, jochim.donner@yahoo.fi