Fortsätt till innehållet

Lantbruksstöd

Den nya CAP-perioden medför ändringar i stöden och villkoren för dem. Jord- och skogsbruksministeriets CAP-plan definierar de stödåtgärder inklusive ramvillkor som planterats för jordbruket till åren 2023–2027.

Helt nytt är uppföljningen per satellit av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Om uppgifterna för något åkerskifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden informerar förvaltningen dig om det till Vipumobilen. Du kan korrigera din ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet eller korrigera informationen från satellituppföljningen genom att skicka en bild av skiftet i fråga med sin smarttelefon.

Utbytet av information mellanjordbrukaren och förvaltningen är i fortsättningen speciellt viktigt. Med hjälp av vipurådgivarens kontroller får du mer precis hjälp med att fylla i ansökan än tidigare. Med hjälp av Vipumobilen kan du följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de åtgärder som ska vidtas. Satellituppföljningen minskar antalet tillsynsbesök som görs på ort och ställe på gårdarna. Systemets flexibilitet ökar då uppgifterna du gett vid ansökan om åkerstöd inte är slutgiltiga. Fram till hösten kan du utan konsekvenser vid behov ändra eller korrigera dina uppgifter i Viputjänsten.

Många åkerstöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Tidsfristen för att iaktta villkoren varierar för åtgärder som genomförs under vegetationsperioden till åtgärder för vilka betalningsgrunderna uppfylls först efter kalenderåret (1.1–31.12) eller det avvikande förbindelseåret (1.5–30.4). Dessa tidsfrister påverkar även tidtabellen för utbetalningar av jordbrukarstöden.

Eftersträvad utbetalningstidtabell