5.2 Samarbete

Elevernas delaktighet

Grunden för skolarbetet är elevernas delaktighet och möjlighet att bli hörd. Eleven har äganderätt till sitt eget lärande.

Det här syns i dagliga lärsituationer och interaktionen mellan vuxna och barn.

 • Eleverna deltar i det egna skolarbetet och planeringen av den egna gruppens verksamhet.
 • Eleverna uppmuntras att även delta i planeringen och utvecklingen av skolans gemensamma verksamhet och lärmiljöer.
 • Eleverna har regelbundet möjlighet att utvärdera och utveckla skolans verksamhet och samarbete bl.a. genom att årligen svara på en enkät om skoltrivseln. 
 • Skolorna har en aktiv elevrådsverksamhet

Mål för elevernas delaktighet

 • stärka elevens självförtroende
 • främja elevernas samverkan, påverkningsmöjligheter och delaktighet
 • uppmuntra till självständighet och initiativtagande
 • sporra eleverna att framföra egna synpunkter
 • sporra eleverna att agera i och påverka egna och gemensamma ärenden
 • träna elevens förmåga att diskutera, förhandla och göra demokratiska beslut
 • inverka på skapandet av en verksamhetskultur baserad på samarbete

En del av eleverna har valts att representera hela elevkåren. Elevrådets representanter har i uppgift att

 • genom sitt eget exempel sträva till att betona skolans vi-anda
 • delta i de regelbundet arrangerade mötena
 • garantera elevernas delaktighet och främja påverkningsmöjligheterna genom att ta initiativ och vara aktiv
 • komma med egna idéer och på elevrådets möten framföra ärenden som lyfts fram av elever, föräldrar eller andra samarbetsparter
 • bereda ärenden som behandlas med enkäter och diskussion i klasserna
 • för klasserna presentera de ärenden som elevrådet diskuterat

I skolans läsårsplan beskrivs årligen rörande elevens delaktighet

 • elevens delaktighet i planeringen av det egna skolarbetet
 • organisering och förverkligande av elevrådets verksamhet
 • elevernas delaktighet i beredandet av skolans ordningsregler
 • andra aktiviteter och planer i anknytning till delaktighet

Exempel på hur elevdelaktighet genomförs i skolorna i Ingå 

 • gemensamma regler skapas t.ex. för raster
 • eleverna deltar i planeringen av lärmiljön
 • eleven deltar i bedömningen och planeringen av utvecklingssamtalet
 • eleverna gör självvärdering
 • eleverna deltar i elevrådets verksamhet

Samarbetet mellan hem och skola

En gemensam värdegrund skapar grunden för det gemensamma fostringsarbetet. Värdegrunden för läroplanen i Ingå har utarbetats i samarbete mellan vårdnadshavare, elever och skolornas personal.

Vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att delta i skolarbetet och utvecklingen av den är en central del av skolans verksamhetskultur. Fostringssamarbetet mellan hemmet och skolan ökar elevens, klassens och hela skolgemenskapens välmående och säkerhet.

Att bygga upp förtroendet, jämlikhet och ömsesidig respekt är utgångspunkten för samarbetet. Målsättningen är att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin egen utvecklingsnivå.

Vårdnadshavaren har det huvudsakliga ansvaret för barnets fostran. Skolan stöder hemmets fostringsuppdrag och svarar för elevens lärande och fostran som en medlem av skolsamfundet.

För att kunna sköta sitt fostringsuppdrag bör vårdnadshavaren få information om framstegen i barnets lärande och tillväxt. Vårdnadshavaren kan för sin del stöda barnets målinriktade lärande och skolgång genom regelbunden respons.  Dessutom är skolans uppgift att se till att vårdnadshavaren har tillräcklig information om centrala aspekter om hur lärandet arrangeras.

Skolans och hemmets gemensamma fostringsansvar förstärks i fortgående dialog mellan hemmet och skolan. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolans samt hela skolgemenskapens samhörighet främjas av:

 • skolpersonalens initiativtagande
 • beaktande av familjernas mångfald
 • mångsidig kommunikation för hela samfundet och individuellt med beaktande av betydelsen av personlig växelverkan
 • uppmuntrande och positiva meddelanden
 • vårdnadshavarnas möjlighet att bekanta sig med skolans vardag
 • växelverkan mellan vårdnadshavare genom föräldraföreningar och nätverkande

Skolans interna samarbete och samarbete med andra parter

Det interna samarbetet och samarbetet med utomstående parter har avgörande roll i planering och förverkligande av mångvetenskapliga lärområden och därpå följande mångkompetens. Förverkligandet sker genom:

 • lärarutbyten mellan skolor

 • personalmöten både inom skolan men också gemensamt med andra skolor

 • regelbundna mötet och träffar med elevvårdsteamet

 • kontakt med aktörer som Hem och skola, byaråd, ungdomsföreningar, företagarorganisationer, idrottsverksamhet, musikskolor, församlingen

 • samarbete med andra serviceproducenter som verkar i skolan


Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga