5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Då en elev upprepade gånger trots tillsägelser:

  1. stör undervisningen

  2. på annat sätt bryter mot ordningen i skolan

  3. gör sig skyldig till fusk

  4. behandlar elever eller skolans personal respektlöst och/eller kränker deras människovärde

sammankallar klassläraren till fostrande samtal.

Fostrande samtal

Vid fostrande samtal specificeras i samråd med eleven den gärning eller försummelse, som föranlett åtgärden. Vid behov utreds i mera omfattande utsträckning orsakerna till uppförandet och dess konsekvenser samt de medel som står till buds för att förbättra elevens uppförande i skolan och hans eller hennes välbefinnande.

Det fostrande samtalet kan hållas tillsammans med klasslärare och/eller rektor. Vårdnadshavaren ges tillfälle att delta i samtalet eller en del av det. Det fostrande samtalet ska registreras av klassläraren.

Kvarsittning, skriftlig varning och avstängning

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om en elev fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre månader. Skriftlig varning och avstängning för viss tid är disciplinära straff.                                                                                                                                     

Lag om grundläggande utbildning (1998/628) 36 § (2003/477)            

Utbildningsanordnaren skall ordna undervisningen så att den elev som har avstängts för en viss tid inte blir efter i de framsteg som hans eller hennes årskurs och undervisningsgrupp gör. För den avstängda eleven utarbetas en individuell plan utifrån läroplanen och undervisningen genomförs och inlärningen följs enligt denna plan.                                                                                                                     

Lag om grundläggande utbildning (1998/628) 36 a § (2003/477)            

Enligt förvaltningsstadgan i Ingå kommun fattas beslutet om en viss tids avstängning av bildningsnämndens svenska sektion när det gäller de svenskspråkiga skolorna.                                                                      

Uppföljning av disciplinära och pedagogiska åtgärder

Utbildningsanordnaren ska följa användningen av de åtgärder som avses i lagar och förordningar.

Vi inledningen av varje läsår

  • informerar rektorn vid varje skola i Ingå lärarna om hur de ska tillämpa denna plan.

  • informeras vårdnadshavare och elever om ordningsregler och Planen för fostringssamtal och disciplinära åtgärder.                                                                                                                                                                              

Fostringssamtal och disciplinära åtgärder registreras. Ansvarsfördelning och metoder framgår i skolans läsårsplanering.


Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga