5.5 Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran

Bibliotek

Varje skola beskriver användningen av skolbiblioteket och samarbetet med kommunens bibliotek i läsårsplanen.

Skolmåltider

En trivsam situation för måltider samt god och hälsosam mat är centrala delar av elevens skoldag. Med hjälp av skolmåltiderna kan man främja näringslära och umgångesfostran samt förståelsen för hållbar utveckling. Man strävar till att skapa en lugn och trivsam måltidssituation. En trivsam måltidssituation ökar välbefinnandet i hela skolgemenskapen. Eleverna har möjlighet att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av skolmåltiden i elevrådet.

Under skolmåltiden tas de elever i beaktande som har individuella behov vad gäller näring, hälsa eller vård av sjukdom. I de här fallen agerar man i samarbete med elevens vårdnadshavare och skolhälsovården. Skolmåltiderna övervakas alltid av en lärare och annan skolpersonal, som också ansvarar för handledning i anknytning till måltiden.

Skolresor och skolskjutsar

Principerna för Ingå kommuns skolskjutsar och skjutsrutter finns på kommunens hemsida. Vårdnadshavaren anhåller årligen om skolskjuts.

Man strävar att reda ut händelser i skolskjutsarna med inblandade elever och deras vårdnadshavare. Skolan har huvudansvaret för att informera om och reda ut situationer som kommit till dess kännedom. 

Eventuella väntetider orsakade av skjutsarna och övervakningen av dessa före eller efter skoldagen är på skolans ansvar.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet har som allmänt mål att stöda hemmets och skolans fostringsarbete samt barnets känslomässiga utveckling och etiska tillväxt. Verksamheten främjar barnens välmående och jämlikhet i samhället och förebygger utslagning och ökar delaktigheten.

Den grundläggande undervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamhet utvecklar tillsammans strukturer och verksamhetsmodeller som är anpassade för det lokala samarbetet. Målsättningen är ett tätt och smidigt samarbete för barnets bästa.

Det är viktigt att undervisningspersonalen, personalen i morgon- och eftermiddagsverksamhet och skolans elevvårdspersonal samarbetar naturligt under elevens hela dag. En öppen och förtroendefull samverkan skapar grunden för ett gott samarbete och god informationsförmedling och stöder barnets välmående och skolgång i helhet. De gemensamma målsättningarna ska synliggöras också rörande behandlingen av det enskilda barnets ärenden och i informationsförmedlingen. Vid behov kan personalen i morgon- och eftermiddagsverksamheten också, med vårdnadshavarens tillstånd, delta i samtal gällande barnet. I samarbetet mellan läraren, morgon- och eftermiddagsverksamhetens personal, eleverna och skolans övriga personal skapas strukturer för ett fungerande samarbete och en gemensam verksamhetskultur med barnets bästa i centrum.

Den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet byggs upp som en fortsättning på fostringsuppdraget i småbarnsfostran och förundervisning och görs i samarbete med personalen för småbarnsfostran. Årligen, innan läsårets början, ordnas samtal gällande de barn som flyttas från dagvården till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

På Ingå kommuns verksamhetsställen kan förundervisningens kompletterande dagvård och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet planeras och genomföras i samarbete. Därmed har ledaren för morgon- och eftermiddagsverksamhet också möjlighet att bekanta sig med de barn som deltar i förundervisningens dagvård och deras föräldrar innan de kommer till skolan. Förundervisningens dagvård och morgon- och eftermiddagsverksamheten bildar en naturlig kontinuitet, där bekanta vuxna finns omkring barnet under dess uppväxt.

I Ingå kommun arbetar en stor del av ledarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten heltid även som skolgångsbiträden. Det här underlättar skolans och morgon- och eftermiddagsverksamhetens samarbete, ökar elevkännedomen och möjliggör att en bekant och trygg vuxen följer eleven under hela dagen.

I Ingå kommun deltar ledarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i åtminstone ett möte under läsåret i det skolvisa elevvårdsteamet. Dessutom deltar ledarna vid behov i elevvårdens expertgrupp, som sammankallas för en enskild elev eller elevgrupp.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten kan vid behov också vara en del av det stöd för lärande och skolgång som ges eleven inom den grundläggande utbildningen. Elever som har ett beslut om särskilt stöd, har rätt att ansöka om morgon- och eftermiddagsverksamhet under hela den grundläggande utbildningen.

Vid behov kan den läroplan som används för intensifierat stöd och en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas för särskilt stöd innehålla en beskrivning av elevens deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet samt samarbetet med arrangören av morgon- och eftermiddagsverksamheten. I dem kan beskrivas hur morgon- och eftermiddagsverksamhetens mål och verksamhetsmodeller kan stöda elevens utveckling. På så sätt bildar elevens hela dag en fostrande helhet. Ledaren för morgon- och eftermiddagsverksamheten kan, med vårdnadshavarens tillstånd, delta i utarbetandet av läroplanen som används för intensifierat stöd eller en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas för särskilt stöd.

Samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheter 

Elevvården har en väsentlig betydelse för läroplansarbetet särskilt för främjandet av elevernas välbefinnande. De delar av läroplanen som behandlar elevvård samt samarbete mellan hem och skola har utarbetades i samarbete med kommunens social- och hälsovårdsväsende.

Skolhälsovårdare och skolläkare är viktiga länkar mellan skola och hälsovård. De har sina rutiner för olika undersökningar och regelbundna hälsokontroller under elevens skoltid.

Samarbete med socialtjänsten består av rådgivande samtal och möjlighet till stöd vid behov. Även barnskyddsanmälan hör hit. Skolkurator och skolhälsovårdare träffar regelbundet personal på socialtjänsten.

Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga