6.3 Föremål för bedömning

Bedömning som främjar lärande (formativ bedömning) ska främja, utveckla och uppmuntra lärande under lärprocessen med hjälp av flera olika pedagogiska metoder (bl.a. respons, självvärdering, kamratbedömning). Bedömning som främjar lärande är kontinuerlig och starkt förenat med det dagliga lärandet. Den förutsätter att läraren observerar och är i växelverkan med eleverna under lärprocessen. Lärarens uppgift är att skapa situationer där eleverna tillsammans ger och får respons som främjar och motiverar till lärande.

En noggrann uppföljning av framstegen är motiverad under hela den grundläggande utbildningen, så att lärandet, handledningen och stödåtgärderna ger eleven förutsättningar att framskrida i sina studier.

Bedömning som främjar lärande tar i beaktande elevernas olika sätt att lära och arbeta. Den vägleder eleven att bli medveten om sina framsteg och organisera sitt lärande. Responsen hjälper eleven att småningom styra sitt lärande, ställa upp mål för sig själv och använda inlärningsstrategier som förbättrar lärandet.

En sådan bedömning som främjar lärande, och vägledande respons främjar bildandet av kunskaps- och färdighetshelheter och utvecklar elevernas metakognitiva förmåga och arbetssätt.

Bedömningen av lärandets slutresultat (summativ bedömning) är en slutbedömning efter avslutad inlärningsprocess. Dess uppgift är att berätta hur väl eleven uppnått lärområdets målsättningar och ligger huvudsakligen som grund för vitsordsbedömningen. Den centrala uppgiften för bedömningen av lärandets slutresultat är ändå att främja inlärning, inte enbart att ge vitsord.

För att bedöma nivån av elevens kunnande granskas elevens arbetsresultat eller prestationer så mångsidigt som möjligt. De nationella kriterierna för bedömningen används för att bedöma nivån för kunskaper och färdigheter.

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av arbetet är en del av bedömningen i ämnet och en del av grunden för vitsordet. Bedömningen baserar sig på de mål för arbetet som ingår i målen för läroämnena och i de mångvetenskapliga lärområden.  I undervisningen stöds elevernas förmåga till självständigt arbetet och arbete i grupp. I förmågan att arbeta ingår också förmågan att planera, reglera och bedöma sitt eget arbete, förmågan att agera ansvarsfullt och att göra sitt bästa samt förmågan att fungera uppbyggande i samverkan.

Eleverna handleds både individuellt och i grupp att planera sitt arbete och använda arbetsmetoder som främjar inlärning. Eleven handleds att följa upp förverkligandet av planerna och bedöma hur väl arbetet lyckas och vilka faktorer som påverkat detta.

Mångsidig respons gällande arbetssätt i olika lärsituationer främjar elevens möjligheter att uppmärksamma sina egna arbetssätt och utveckla dem.

Uppförandet som föremål för bedömning

Handledning av uppförande och kunskaper och förmågor i anknytning till uppförande är en viktig del av skolans fostrande uppdrag. Eleverna handleds att ta hänsyn till andra människor och omgivningen och att följa gemensamt överenskomna handlingssätt och regler. I skolan övar eleverna sakligt beteende enligt situationens krav och gott sätt.

Eleverna och vårdnadshavarna ska ha möjlighet att delta i diskussionen om hurdana mål skolan ska ställa upp för fostran och uppförande och i definitionen av mål eftersom målen baseras på målen för fostran och ordningsregler.

Uppförandet bedöms på alla årskurser enligt samma kriterier, med beaktande av elevens ålder. Det är särskilt viktigt att elevens person, temperament eller andra personliga egenskaper inte ska påverka bedömningen. Uppförandet bedöms i betyget som en egen helhet och påverkar inte vitsordet eller det verbala omdömet i läroämnet.

Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga