7.1 Principerna för stöd

Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Av dessa kan en elev få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som nämns i lagen om grundläggande utbildning är till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. Dessa stödformer kan användas på alla de tre nivåerna av stöd, antingen enskilt eller samtidigt så att de kompletterar varandra. Stödet ska vara flexibelt, långsiktigt planerat och anpassas enligt behovet av stöd. Stödet ska ges så länge, på den nivå och i den form som det behövs.

Varje lärare handleder och stöder eleven i alla undervisningssituationer och läroämnen. Målsättningen är att elevens självförtroende och förmåga att lära sig lära förstärks. Utgångspunkten för anordnandet av undervisningen är varje elevs och undervisningsgrupps styrkor, behov för lärande och utvecklingsbehov. I planeringen av undervisningen fäster läraren uppmärksamhet vid förebyggande av inlärningssvårigheter och tidigt ingripande och försöker undanröja hinder för lärande. Läraren ser till att eleven har möjlighet att känna att eleven lyckas i lärandet och i att fungera som en del av gruppen, samt skapa en positiv uppfattning av sig själv och skolarbetet.

Skolorna har handlingsplaner för att förebygga och avsluta mobbning.

Skolorna har gjort upp en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier.

Frånvaro följs upp regelbundet.

Klassläraren presenterar den allmänna situationen i klassen i elevvårdsteamet varje läsår.

Skolorna har skolgångsbiträden.

Samarbete i övergångsskeden

 • förundervisningen ordnas i anknytning till skolan

 • möte i samband med förflyttning från dagvård till förundervisning

 • möte i samband med förflyttning från förundervisning till nybörjarundervisning

 • möte i samband med andra förflyttningar till annan skola

 • möte i samband med förflyttning från grundskolans lägre klasser till de högre klasserna med den mottagande skolan

Planerad screening av stödbehov för lärande och skolgång

 • förundervisningsklassens lärares och specialbarnträdgårdslärarens kartläggning för elever i förundervisning

 • klasslärarens och speciallärarens årliga kartläggningar

 • specialläraren och klassläraren utbyter information om klassens elever och deras behov av stöd senast i början av höstterminen

Samarbete med dem som ansvarar för elevvårdsservice samt med andra sakkunniga för att bedöma stödbehov samt för att planera, organisera och genomföra stöd

Den medlem av skolsamfundet, vars oro över elevens situation väcks, tar kontakt med elevens klasslärare.

Klassläraren tar kontakt med föräldrarna och sammankallar med föräldrarnas tillstånd en expertgrupp för att bedöma behovet av stöd och dess genomförande.

En noggrannare beskrivning av definitionen på stöd och stödåtgärder finns i Ingå kommuns elevvårdsplan.

De centrala principerna angående samarbetet med hemmet i frågor om lärande och skolgång

Det är skolans ansvar att vara initiativtagande och vid behov kontakta vårdnadshavaren då elevens behov av stöd förändras. Då elevens behov av stöd bedöms beaktas både elevens styrkor och behov av utveckling och de stödåtgärder som behövs för dessa. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ha möjlighet att höras i alla ärenden som berör eleven. Ett förtroendefullt gemensamt fostringsansvar ger de bästa förutsättningarna för att elevens stöd utvecklas. Stödbehovet följs upp kontinuerligt.

Mandat att fatta olika förvaltningsbeslut angående lärande och skolgång

I beslut som berör inlärning och skolgång följs mandat enligt lagar, förordningar och kommunens förvaltningsstadga.

Bildningschefen gör följande beslut:

  • beslut om särskilt stöd utgående från en pedagogisk bedömning

  • beslut om uppskov

  • beslut om inledande av skolgång innan läropliktsåldern uppnåtts

  • beslut om förlängning av läroplikten

  • beslut om befriande från undervisningen i ett läroämne

Beslut om intensifierat stöd görs av rektor tillsammans med elevvårdsteamet.

Skolornas gemensamma rehabiliteringsgrupp besluter om terapistöd som beviljas eleven.

Bildningsnämnden besluter om förflyttning till specialskola.

Rektor utser den lärare som följer upp elevens utveckling då eleven får hemundervisning.

Senast ändrad: 28.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga