Fortsätt till innehållet

Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Ingå är värdkommun för Västra Nylands landsbygdsförvaltning som omfattar regionens cirka 1200 gårdar. I Västra Nylands landsbygdsförvaltning medverkar följande kommuner och städer: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Kontor

Huvudkontoret finns på Västankvarn gård vid Ingå station. Landsbygdsförvaltningen har också ett kontor i Nummela i Vichtis.

På kontoren arbetar totalt åtta landsbygdsombudsmän. De jobbar med:

Landsbygdsförvaltningens kontaktuppgifter och öppethållningstider

Du kan också besöka våra kontor i Västankvarn och Nummela, som är öppet vardagar 9-15. OBS: boka tid för ditt besök! 

Du kan skicka mejl åt oss på adressen landsbygd@inga.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Du hittar oss också på Facebook!(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Adress:
Västankvarnsvägen 384, 10230 Ingå station

Sofia Bussman

Landsbygdsombudsman

Mårten Engberg

Landsbygdschef

Karri Varpio

Landsbygdsombudsman

Hanna Westman

Landsbygdsombudsman

Adress:
Kunnantalo, Asemantie 30, 03100 Nummela
Postadress:
PL 13, 03101 Nummela

Carita Kulmala

Maaseutuasiamies

Mirja Myllymäki-Lång

Landsbygdsombudsman

Ismo Sainio

Landsbygdsombudsman

Riitta Vartio

Landsbygdsombudsman

Kontaktuppgifter till andra myndigheter och rådgivningsorganisationer

Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Lantbruksföretagarens avbytartjänst sköts av Vehmaa.

Esbo, Högfors och Vichtis

Lantbruksföretagarens avbytartjänst sköts av Etelä-Suomen lomituspalvelut. Mer information hittas på deras hemsida(du flyttas till en ny sida).

MELA

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) LPA sköter bland annat följande ärenden som gäller lantbrukare: sjukdagpenning, olycksfallsersättningar, avträdelsestöd och lantbruksavbytare.

LPA-ombud i Västra Nyland

Kerstin Westerholm, +358 29 4352672

Informationsdagar

Årligen ordnas informationsdagar gällande generationsväxling i Nyland.                          

Information om evenemangen publiceras i Nylandsbygds evenemangskalender.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Råd och stöd

NTM-centralen(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) förvaltar startstödet, stödet till unga jordbrukare och investeringsstödet.

Nitratförordning

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (den så kallade nitratförordningen), som är i enlighet med EU:s nitratdirektiv, trädde ikraft 1.4.2015. Målet med nitratförordningen är att förbättra vattenskyddet.

Väsentligt i nitratförordningen är att varje husdjursgård bör ha en med vattentät botten försedd gödselstad för lagring av träck och urin. En gödselstad ska vara så stor att den rymmer stallgödsel som har ansamlats i 12 månader, exklusive betessäsong och vissa andra faktorer (till exempel avtal om överlåtelse av stallgödsel till jordbruk- eller trädgårdsanvändning). 

Spridning av gödsel

Gödsel får inte spridas på snötäckt eller frusen mark och inte heller på vattenmättad mark. Gödsel får inte spridas 15.10-15.4. Om marken är torr och inte frusen så att ingen näring rinner ut i ett vattendrag eller det inte finns någon risk för alvförtätning kan gödsel spridas på hösten som längst fram till den 15.11 och spridning på våren kan påbörjas tidigast 1.4. Gödselspridning på hösten borde i allmänhet undvikas.  

På åkerområden som gång på gång översvämmas av vårflöden är kvävegödsling förbjuden under tiden 1.10 –15.4, med undantag för gödsling då man anlägger ett nytt växtbestånd. Gödsling med kvävegödselmedel närmare ett vattendrag än fem meter är förbjuden.

Gödsel i stackar

Nitraattiasetus säätelee myös lannan patterointia. Päätöksen mukaan patterointi on Nitratförordningen reglerar även lagring av gödsel i stackar. Enligt beslutet är det endast möjligt i undantagsfall och kräver då en anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet

Pressaft vid ensilering

Pressaft som uppkommer vid ensilering ska tas till vara och förvaras i en tät behållare.

Kväveanalys

Kväveanalys av gödseln skall utföras med fem års intervall. Jordbrukaren ska föra bok över de kvävegödselmängder som har använts för gödsling av åkrarna och över skördenivåerna.  Husdjursstall och rastgårdar för husdjur ska placeras och underhållas med tillräcklig hänsyn till yt- och grundvattenskyddets behov.