Fortsätt till innehållet

Planläggning och markanvändning

Markanvändning och byggande styrs av kommunens planläggning Den kommunala planläggningen styrs av de riksomfattande målen för områdesanvändning och landskapsplanen. Kommunen utarbetar generalplaner, detaljplaner, stranddetaljplaner och planändringar. Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att framföra sin åsikt om planutkast och planförslag.

Gällande planer

Här hittar du gällande planer från ca år 2015. Största delen av de gällande planerna hittas även på Ingå karttjänst.

Läs mera

Aktuell planläggning

Här publiceras de planer som är anhängiga i Ingå.

Läs mera

Enligt Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 7 § skall kommunen årligen upprätta en planläggningsöversikt över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå och som inte är av ringa betydelse. I översikten  redogörs  kortfattat för planärendena  och deras beredningsfaser, utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.

Information om planer och beställning av planutdrag och -bestämmelser

Information om gällande planer får man av Mikael Wikström. Planutdrag kan man beställa av Susanna Niiranen eller Mikael Wikström. Man kan även själv ta ut planutdrag och -bestämmelser från Ingå Karttjänst: inkoo.karttatiimi.fi/(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Kontaktuppgifter

Aija Aunio

Planläggningschef

Mikael Wikström

Byggnadstillsynschef

Susanna Niiranen

Förvaltningsplanerare