Fortsätt till innehållet

Småbarnspedagogik

Välkommen till Ingås småbarnspedagogik! Behöver ditt barn en dagvårdsplats, eller har du frågor om dagvården i Ingå, kontakta då kommunens dagvårdskansli.

Ingå kommuns småbarnspedagogik kommer från och med 1.8.2023 att övergå till att använda Daisy-programmet i stället för Wilma och Pedanet.

Målsättningar med småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken är den del av det finländska utbildningssystemet och en viktig del av barnets uppväxt och lärostig. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmets fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande.

Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. Småbarnspedagogiken ska främja jämlikhet och likabehandling mellan barnen och förebygga marginalisering. De kunskaper och färdigheter som barnen tillägnar sig i den småbarnspedagogiska verksamheten stärker deras delaktighet och aktiva deltagande i samhället.

Småbarnspedagogikens styrdokument är ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2021” och kommunens egen plan för småbarnspedagogik. I Ingå värnar vi om barnets naturliga nyfikenhet och tror på barnets kompetens. Synen på lärandet har sin grund i glädjen att lära sig i en trygg miljö, där barnet växer, utvecklas och lär sig genom att kommunicera med andra människor och den närmaste omgivningen. Verksamhetsmiljön byggs upp tillsammans med barnen, leken är av största vikt och vi jobbar med smågruppsverksamhet. Samarbetet med vårdnadshavarna är viktigt och bygger på förtroende, jämlik kommunikation och ömsesidig respekt.

Småbarnspedagogiken stöder sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018).

Kontaktuppgifter

Carina Bäckroos

Förvaltningsassistent

Marika Ehn

Bildningschef