Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Följande val:

Europaparlamenstvalet söndag 9.6.2024

EUROPAPARLAMENTSVALET I INGÅ  

SAMMANSTÄLLNINGEN AV KANDIDATLISTOR finns till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats och den finns att få på kommungården under kanslitid.  

RÖSTNINGSOMRÅDEN OCH RÖSTNINGSSTÄLLEN  

  1. Barösund-Fagervik Ungdomsföreningshuset Walhalla, Valhallavägen 15  
  1. Degerby Degerby skola, Solbergsvägen 1  
  1. Kyrkbyn Kommungården, Strandvägen 2  
  1. Täkter-Solberg Ungdomsföreningshuset Ingbohed, Täktervägen 387  
  1. Västankvarn-Johannesberg Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399  

Valförrättningen inleds på valdagen söndagen den 9.6.2024 kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00.  

FÖRHANDSRÖSTNING  

Förhandsröstningen äger rum 29.5 – 4.6.2024 i Ingå kommun på kommungårdens bibliotek. Adress: Strandvägen 2  

Förhandsröstningsstället är öppet på vardagar kl. 9.00 – 18.00, lördag och söndag kl. 10.00 – 14.00.  

HEMMARÖSTNING OCH FÖRHANDSRÖSTNING PÅ ANSTALT  

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.  

En närståendevårdare, enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning och som har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, får rösta i samband med hemmaröstningen, om hon eller han är röstberättigad i kommunen.  

Den röstande ska skriftligen eller per telefon anmäla sin önskan om att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun senast på tisdag 28.5.2024 före klockan 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om närståendevårdaren vill rösta i samband med hemmaröstningen ska det nämnas i anmälan. Anmälan ska göras skriftligt, adress: Centralvalnämnden, Strandvägen 2, 10211 Ingå, eller per telefon, tfn 044 512 0288. Anmälningsblanketter fås av centralvalnämnden eller från kommungårdens infodisk. Blanketten finns också på Justitieministeriets valsida.  

Röstning på anstalt ordnas på Lönneberga och Katthult. 

Centralvalnämnden i Ingå kommun 

17.4.2024