Fortsätt till innehållet

Beslutsfattande

Kommunen styrs utgående från strategin, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut gjorde av fullmäktige.

Anmälan om bindingar

Förtroendevalda ska enligt kommunallagen (410/2015) redogöra för sina bindningar. Kommunen skickar ut en inbjudan till varje förtroendevald om att göra en redogörelse. Begäran skickas ut i början av mandatperioden och därefter regelbundet med ett års mellanrum.

För mer information, vänligen kontakta

Eija Taskinen

Förvaltningschef

Arvoden och ersättningar

Skattekort ska skickas till Kunnan Taitoa antingen elektroniskt(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) eller per post till Taitoa Oy, Viestitie 2 B 87700 Kajana.

Du kan ansöka om ersättning för inkomstbortfall med den här blanketten:

Blanketten skrivs ut, undertecknas och överlämnas med bilagor till organets förvaltningsassistent. 

Ingå kommun betalar ut mötesarvoden fyra gånger i året på basis av de uppgifter om närvaro som antecknats i sammanträdesprotokollen. 

Kilometerersättningar
 utbetalas fyra gånger i året på basis av ifylld reseräkningsblankett:

Reseräkningsblankett(öppnas i ett nytt fönster)

Förtroendevalda fyller i sina resor till organens möten i samband med själva mötet (km). Den här blanketten är ämnad för övriga resor med anledning av förtroendeuppdraget.

Ersättningar för resekostnader(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Andra nyttiga länkar

Ingå kommuns bindningsregister

Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande
tjänsteinnehavare.

Skyldigheten gäller följande förtroendevalda
 • Kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter
 • Ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
 • Ordföranden och vice ordförande i nämnder
 • Ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • Ordföranden, vice ordförande och föredragande i den kommunala centralvalnämnden
Skyldigheten gäller följande tjänsteinnehavare
 • Kommundirektören
 • Föredragande i nämnder

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.

Skyldigheten att lämna en redogörelse omfattar följande uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör
 • Styrelseledamöter
 • Ledamöter i ett organ som är jämförbart med en styrelse
Med betydande förmögenhet eller andra bindningar avses
 • Betydande innehav av fastighetsaktier, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
 • Betydande aktieinnehav i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
 • Innehav av sådana fastigheter som finns i den egna kommunen eller på ett område som omfattas av beslut
 • I vissa fall innehav av mark och skog i den egna kommunen
 • I vissa fall aktieinnehav i fastighetsbolag
 • I vissa fall annat aktieinnehav
 • I vissa fall delägarskap och innehav i anslutning till yrket
 • I vissa fall avsevärda skulder, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet
 • I vissa fall förbindelser som getts för tredje part, t.ex. borgen eller säkerhet
 • I vissa fall personens medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet. Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller de uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.
Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte:
 • Närståendes medlemskap eller ägande
 • Aktieinnehav i den egna bostaden.