Fortsätt till innehållet

Beslutsfattande

Kommunen styrs utgående från strategin, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut gjorde av fullmäktige.

Anmälan om bindingar

Förtroendevalda ska enligt kommunallagen (410/2015) redogöra för sina bindningar. Kommunen skickar ut en inbjudan till varje förtroendevald om att göra en redogörelse. Begäran skickas ut i början av mandatperioden och därefter regelbundet med ett års mellanrum.

Arvoden och ersättningar

Skattekort ska skickas till Kunnan Taitoa antingen elektroniskt(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) eller per post till Taitoa Oy, Viestitie 2 B 87700 Kajana.

Du kan ansöka om ersättning för inkomstbortfall med den här blanketten:

Blanketten skrivs ut, undertecknas och överlämnas med bilagor till organets förvaltningsassistent. 

Ingå kommun betalar ut mötesarvoden fyra gånger i året på basis av de uppgifter om närvaro som antecknats i sammanträdesprotokollen. 

Kilometerersättningar
 utbetalas fyra gånger i året på basis av ifylld reseräkningsblankett:

Reseräkningsblankett(öppnas i ett nytt fönster)

Förtroendevalda fyller i sina resor till organens möten i samband med själva mötet (km). Den här blanketten är ämnad för övriga resor med anledning av förtroendeuppdraget.

Ersättningar för resekostnader(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Andra nyttiga länkar

Tiera IT-stöd

Du får hjälp i IT-ärenden av Tieras IT-stöd på numret 020 734 7779.

Ingå kommuns bindningsregister

Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande
tjänsteinnehavare.

Skyldigheten gäller följande förtroendevalda
 • Kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter
 • Ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
 • Ordföranden och vice ordförande i nämnder
 • Ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • Ordföranden, vice ordförande och föredragande i den kommunala centralvalnämnden
Skyldigheten gäller följande tjänsteinnehavare
 • Kommundirektören
 • Föredragande i nämnder

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.

Skyldigheten att lämna en redogörelse omfattar följande uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör
 • Styrelseledamöter
 • Ledamöter i ett organ som är jämförbart med en styrelse
Med betydande förmögenhet eller andra bindningar avses
 • Betydande innehav av fastighetsaktier, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
 • Betydande aktieinnehav i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
 • Innehav av sådana fastigheter som finns i den egna kommunen eller på ett område som omfattas av beslut
 • I vissa fall innehav av mark och skog i den egna kommunen
 • I vissa fall aktieinnehav i fastighetsbolag
 • I vissa fall annat aktieinnehav
 • I vissa fall delägarskap och innehav i anslutning till yrket
 • I vissa fall avsevärda skulder, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet
 • I vissa fall förbindelser som getts för tredje part, t.ex. borgen eller säkerhet
 • I vissa fall personens medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet. Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller de uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.
Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte:
 • Närståendes medlemskap eller ägande
 • Aktieinnehav i den egna bostaden.