Fortsätt till innehållet

Nämnder

Lagstiftningen för de olika verksamhetsområdena definierar nämndernas uppgifter. Kommunens förvaltningsstadga stadgar om varje nämnds befogenheter.

Nämnderna bestämmer själva hur ofta möten behöver hållas. I praktiken hålls möten ungefär en gång i månaden. Mötena är stängda för allmänheten. En representant från kommunstyrelsen sitter i varje nämnd. Dessutom har kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande rätt att delta i mötena.

E-postadresserna till medlemmarna är i formen fornamn.efternamn@inga.fi

Revisionsnämnden

Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande ska sitta i fullmäktige.

Revisionsnämnden bereder ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin vilka fullmäktige fattar beslut om. Revisionsnämnden ska också bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Fullmäktige väljer revisorer för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsår. Revisorerna ska vara personer eller samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisorer eller OFR-samfund).

Medlemmar

Ersättare

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden ansvarar för att nationella och kommunala val samt skilda folkomröstningar förrättas.

Medlemmar

Ersättare

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens verksamhet omfattar bibliotekstjänster, kultur- och ungdomstjänster inklusive medborgarinstitut, motionstjänster och tjänster för främjande av hälsan samt vänortsverksamhet och integration.

Medlemmar

Ersättare

Nämnd för fostran och utbildning

Verksamheten för nämnden för fostran och utbildning omfattar bl.a. småbarnspedagogik, förskolor och skolor.

Medlemmar

Ersättare

Medlemmar i nämnden för fostran och utbildning, svenska sektionen

Ersättare

Medlemmar i nämnden för fostran och utbildning, finska sektionen

Ersättare

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden fungerar som planläggnings-, byggnadstillsyns-  och som miljöskyddsmyndighet. Nämnden är övervakande myndighet enligt marktäktslagen och sköter olika lagstadgade kommunala myndighetsuppgifter inom byggnadstillsyn, miljöskydd och planläggning.

Medlemmar

Ersättare

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har i uppgift att sörja för det byggande och underhåll som kommunen utför samt hithörande planerings- och upphandlingsuppgifter.

Medlemmar

Ersättare