Fortsätt till innehållet

Kommunens förvaltning

Till den allmänna förvaltningen hör till exempel centralkansliet, ekonomikansliet, näringsverksamheten, den fysiska planeringen, turismen och marknadsföringen av kommunen, kollektivtrafikärenden och personaladministrationen. Kommunens allmänna förvaltning är underställd kommunstyrelsen.

Förvaltningstjänster

Förvaltningstjänsternas uppgift är att skapa förutsättningar för förtroendevalda och tjänstemannaledningen för effektiv och resultatinriktad verksamhet.

De serviceområden som hör till förvaltningstjänsterna är kommunens centralförvaltning, ekonomiförvaltning, kundtjänst och tjänster knutna till allmän intressebevakning.

Förvaltningen bereder ärenden till kommunstyrelsen och -fullmäktige.

Förvaltningsavdelningens övriga uppgifter är exempelvis

Fostran och utbildningens tjänster

Till fostran och utbildningens tjänster hör småbarnspedagogiken, förskola och grundutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och annan undervisningsverksamhet

Välfärdstjänster

Välfärdssektorn handhar främjandet av välbefinnande; bibliotek, kultur, medbargorarinstitutet och ungdomsservice, fritids- och idrottsservice och invandrarservice.

Dessutom ansvarar välfärdssektorn för samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde.

Tekniska tjänster

Tekniska nämnden behandlar ärenden som berör underhållet av kommunala byggnader och övrig fastighetsverksamhet, trafik, enskilda vägar, avfallshantering, hamnar samt kommunens affärsverk och vattentjänstverk.

Byggnads- och miljötjänster

Byggnads- och miljönämnden har hand om miljö- och naturskyddsuppgifter, planläggningsärenden samt övervakning av byggnadsverksamheten. Byggnadsinspektionen och miljöchefen arbetar under byggnads- och miljönämnden.

Kommunkoncernen

Dotterbolag

Ingå båthamnar Ab (kommunens ägarandel 100%)

Samkommuner