Fortsätt till innehållet

Miljö och natur

Vårt jobb är att för vår del sköta om miljö- och naturskyddet i Ingå. Byggnads- och miljönämnden fungerar som Ingå kommuns miljövårdsmyndighet.

Till miljöenhetens uppgifter hör tillsyn enligt lagstiftningen (bl.a. miljöskydds-, naturvårds- och avfallslagen) samt uppgifter som också omfattar myndighetstjänster och planeringsuppgifter gällande miljöskydd och naturvård.

Till uppgifterna hör även att följa upp miljöns tillstånd och genom att informera och ge råd öka kommuninvånarnas och företagens miljömedvetenhet. Miljöchefen behandlar bl.a. tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen och anmälan om buller enligt miljöskyddslagen.

Kontaktuppgifter

Julia Scheinin

Miljöchef