Fortsätt till innehållet

Klimatarbete i Ingå

Vi är alla en del av klimatet, både lokalt och globalt. Klimatförändringen är vår tids allvarligaste hot.

Jordens temperatur har aldrig tidigare ändrat så här fort och den biologiska mångfalden minskat så snabbt. Vi kan med vår verksamhet inverka på hur klimatförändringen framskrider, inget klimatsmart val är för litet.

Ingå har t.ex. många fina vattendrag och naturmiljöer att slå värn om. Grönområdenas betydelse för miljön uppmärksammas bl.a. i kommunens planläggning. I kommunens strategi finns mål om att ta gemensamt ta hand om naturen, värna om mångfalden, minska utsläppen och sträva mot hållbara trafiklösningar.

Ingå deltar i HINKU-nätverket som ett sätt att minska klimatavtrycket och öka hållbarheten, mål som står inskrivna i kommunstrategin. Projektet ”Hållbara Ingå” gjordes 2021-2022 med tanke på invånare och företagare på orten. En klimatfärdplan för Ingå kommer att göras upp under första delen av 2023.

År 2020 gjorde Ingå en kommunsyn gällande förnybar energi enligt Motiva-modellen. Den går igenom Ingå kommuns nuvarande el- och värmeproduktion samt förbrukning och dessutom presenteras trafikens energibalans, lokala resurser av förnybar energi och dess potential samt möjligheten att utöka användningen av förnybara energikällor inom energiproduktionen.