Fortsätt till innehållet

Mot en kolneutral kommun (Hinku)

Hållbar utveckling är en kontinuerlig samhällelig omställning som sker på global, regional och lokal nivå. Målet är att garantera nuvarande och kommande generationer möjligheter till ett gott liv. Inom hållbar utveckling tas miljö, människor och ekonomi jämlikt i beaktande.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig samhällelig omställning som sker på global, regional och lokal nivå. Målet är att garantera nuvarande och kommande generationer möjligheter till ett gott liv. Inom hållbar utveckling tas miljö, människor och ekonomi jämlikt i beaktande.

Ingå kommun gick med år 2014 i nätverket Mot en kolneutral kommun (Hinku). Projektets mål är genom att förbättra energieffektiviteten och utnyttja förnybar energi minska kommunens utsläpp av växthusgaser med 80 % till år 2030 jämfört med år 2007 nivå.

Hinku-nätverket grundades 2008. Hinku är ett nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. Även landskap deltar i Hinku-nätverket. Ingå är en av redan 92 kommuner (nov. 2022) och 2,3 miljoner invånare som ingår i nätverket.

Finlands miljöcentral SYKE har gjort en presentation med information om kommuners och regioners indikatorer för klimatarbete. Här kan du se hur utvecklingen för t.ex. solenergi eller elbilar ser ut i Ingå eller så kan du t.ex. kolla in Nylands eller Hinku-kommunernas läge.

Hur skall vi uppnå målet?

Målet att minska utsläppen av växthusgaser är ambitiöst. Ingå har redan gjort en hel del och arbetet fortsätter för att år 2030 nå målet på 80% jämfört med 2007.

Läs mera

Utöver att ha installerat solpaneler och laddstationer för elbilar satsar Ingå på kollektivtrafik och på att främja gång och cykling via KäPy-programmet (Programmet för främjande av gång och cykling – Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma). Inom programmet gjordes bl.a. en enkät bland invånarna var man fick ange vilka ställen som känns otrygga för fotgängare och cyklister. Svaren har utgjort en bas för att göra förbättringar och vidare planering av lättrafikleder i kommunen.

Information om klimatåtgärder: