Fortsätt till innehållet

Hur skall vi uppnå målen?

Målet att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % till 2030 från 2007 års nivå är tufft. Det kräver insatser av alla. Fram till år 2020 har Ingå lyckats minska utsläppen med 28 %. Hur utvecklingen har framskridit och vilka Ingås utsläppskällor är kan du bekanta dig närmare med på Finlands miljöcentrals (SYKE) sida.

Ingå kommun har

Att ansluta sig till kommunsektorns energieffektivitets avtal hör till ett av kriterierna som en kommun förbinder sig till när de går med i Hinku-närverket. Energieffektivitet är både ekologiskt och ekonomiskt bra.

Utvecklingen av växthusgasutsläppen i Ingå under 2005-2020 i ton av koldioxidekvivalent (CO2e). Koldioxidekvivalent är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.

källa: SYKE – VHG-utsläpp i kommuner (hiilineutraalisuomi.fi)(du flyttas till en ny sida)

De största källorna till utsläpp är vägtrafiken och lantbruket. I vägtrafikutsläppen räknas inte med stamväg 51 genomfartstrafik.

Källa: SYKE – VHG-utsläpp i kommuner (hiilineutraalisuomi.fi)(du flyttas till en ny sida)