Fortsätt till innehållet

Anpassning till klimatförändringen

Vi kan redan se att klimatet ändras – vintrarna är våtare och dagarna då det blåser hårt har ökat.

Trots att det viktigaste är att stävja klimatförändringen så är det minst lika viktigt att anpassa sig till den och ha en plan hur detta skall göras. För även om vi lyckas begränsa klimatförändringen kommer klimatet att fortsätta bli varmare långt in i framtiden.

Med anpassning till klimatförändringen avses metoder och sätt med vilka man kan förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser och minska sårbarheten för dem i samhället och miljön. Konsekvenser är till exempel värmebölja, störtregn, torka, storm, översvämning och minskad mångfald i naturen. Med anpassningsåtgärder minskas de skador som dessa förändringar orsakar och förbättrar människornas, samhällsfunktionernas och miljöns möjligheter att fungera.

Anpassning till klimatförändring kan göras i kommuner bl.a. inom planläggningen och genom att göra upp planer för extrema händelser. Detta kan ske genom att inte planlägga för låglänta områden, inte bygga för tätt och asfaltbelägga för mycket. Samtidigt gäller det oss alla att vara beredda, t.ex. genom att ha ett 72-timmars ”krisförråd” så att vi klarar av elavbrott.

De största klimatriskerna i Ingå är översvämning, störtregn och värmeböljor. Ingå ligger vid havet och har många åar och andra vattendrag. Många åar och bäckar har rätats ut under åren vilket ökar risken för översvämning. Översvämning kan förebyggas genom att restaurera vattendrag, bygga översvämningsskydd, våtmarker och tvåstegsdiken.