Fortsätt till innehållet

Naturvård

Vi bär alla ansvaret för naturen och dess mångfald. Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda värdefulla områden och arter och att möta mänskans behov att nyttja naturen och allt som den ger.

Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden skall både bevaras och användas hållbart för människans behov. Naturvården skall bevara och restaurera naturvärden. Det gäller landskap, naturtyper, arter och genetisk variation. Det är också viktigt att se till att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bevaras. De tjänster som skogar och våtmarker ger oss i form av bra luft och renare vatten är ovärderliga.

Kommunens uppgift här är att främja naturvården inom kommunens område. Det betyder skötsel av skogar, ängar, jordbruksområden, stränder och vatten som kommunen äger.