Fortsätt till innehållet

Vårdbiotoper

Vårdbiotoper, som ängar, skogsbeten och hagar, är artrika livsmiljöer som skapats genom traditionell boskapsskötsel.

Du behöver inte ta dig långt från Ingå kyrka för att finna vackra landsbygdslandskap. Men att finna vårdbiotoper, det vill säga artrika ängar och betesmarker som formats av traditionellt jordbruk är inte alls lika lätt. Vårdbiotoperna och deras mångformiga naturvärden håller på att försvinna från både Ingå och hela landet.

Vårdbiotoperna har i huvudsak skötts genom bete eller att slå dem och man har fått foder till djuren för hela året. Ängarna började minska under slutet av 1800-talet när jordbruket blev mer effektivt. I och med maskinerna tog över blev ängarna åkrar och de sämre ängarna övergavs. Brukandet och gödslandet av åkrar och ängar gör biotan mer ensidig. Det är just den låga halten näringsämnen i marken som är hemligheten bakom artrikedomen i vårdbiotoperna .

Vårdbiotoper är viktiga från ett kulturhistoriskt och landskapsmässigt perspektiv utöver att det är ytterst viktigt att skydda dem för att bevara naturens mångfald. På många vårdbiotoper finns det också gamla byggnader och landskapet berättar om en svunnen tid.