Fortsätt till innehållet

Främmande arter

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som är främmande för det lokala ekosystemet. De har kunnat sprida sig med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. Det kan ske bl.a. genom handel eller transport av produkter (t.ex. jord) som inte granskats.

Främmande arter har funnits i Finland redan länge

Många främmande arter konkurrerar effektivt om utrymme och mat med våra ursprungliga arter och är sedan länge ett erkänt problem men deras förekomst har ökat oroväckande.

Vissa främmande arter klassas som invasiva. De här arterna utgör ett klart hot mot den ursprungliga naturens mångfald. Exempel på dessa är mink, mårdhund, jättelokor, jättebalsamin och spansk skogssnigel.

Invaderande arter sprider sig på egen hand

En invaderande art är en art som spridit sig utanför sitt ursprungliga utbredningsområde på egen hand, t.ex. på grund av klimatförändring. Fälthare, vitkindad gås och ägretthäger är exempel på dessa. Invaderande arter är fredade i enlighet med naturvårdslagen.

Det främsta ansvaret för att förhindra spridningen av främmande arter ligger hos fastighetsägarna

EU upprätthåller en lista över främmande arter som utgör ett hot i unionen. Finland har utöver det en nationell förteckning över arter som anses utgöra ett hot nationellt. I 3§ i lag om hantering av risker orsakade av främmande arter står det ”en främmande art får inte hållas, födas upp eller odlas, planteras, sås eller på annat motsvarande sätt behandlas så att den kan komma ut i miljön”.

Var försiktig när du handskas med främmande arter. Mera information om främmande arter finns på Vieraslajit.fi(du flyttas till en ny sida) . Du kan rapportera om dina observationer där. Var också noga med artbestämningen, vissa främmande arter kan förväxlas med lokalt förekommande arter.

Rosk’n Rolls avfallsstationer tar emot spanska skogssniglar och invasiva främmande växtarter från hushåll. Små laster under 2 m2 tas emot gratis, större laster är fortfarande avgiftsbelagda. Avfallet innehållande främmande invasiva arter skall vara ordentligt packat i sopsäckar.

Mer information: Rosk’n Roll invasiva arter(du flyttas till en ny sida)

Mera information om de vanligaste främmande, invasiva arterna i Ingå och bekämpningstips