Fortsätt till innehållet

Natura 2000

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det finns ungefär 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

I Finland ingår cirka 5 miljoner hektar i Natura2000-nätverket. Av arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.

Inom Ingå kommuns gränser finns det helt eller delvis sju Natura2000-områden. Merparten av områdena i Ingå ligger i skärgården. Det finns kartor och beskrivningar över områdena på miljöförvaltningens sidor.

Ingås Natura2000 områden: